ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr

Εκπαίδευση του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων σύμφωνα με την ΥΑ 14708/10-08-2007/ΦΕΚ 1616/Β/17-08-2007.

Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους που ασχολείται με χειρισμό τροφίμων, είναι αυτές που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε γενικά θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Η χρονική διάρκεια είναι 8 - 10 ώρες. Ο ΕΦΕΤ καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.

Επιδότηση Σεμιναρίου:

Σε ομαδικές εγγραφές 15-20 ατόμων γίνονται ειδικές προσφορές και το πρόγραμμα δύναται να επιδοτηθεί μέσω ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ. Tο Πρόγραμμα εντάσσεται στις προδιαγραφές της επιδοτούμενης Δράσης OAEΔ/ΛΑΕΚ και το κόστος δύναται να καλυφθεί εξ ολοκλήρου εφόσον διατίθεται η ανάλογη πίστωση (0,24) στην επιχείρηση. Η υποβολή του φακέλου επιδότησης πραγματοποιείται σε συνεργασία με την επιχείρηση.

Εγγραφές:

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας ή επικοινωνήστε στο 210 6858760 ή στο 210 9633485.
Με την εγγραφή σας, παρέχεται άμεσα και Βεβαίωση Συμμετοχής την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Κόστος εκπαίδευσης για 1 άτομο: 70 €
Κόστος εκπαίδευσης για 2 άτομα: 60 € για κάθε συμμετοχή
Κόστος εκπαίδευσης για 3 άτομα και άνω: 50 € για κάθε συμμετοχή

Για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την εκπαίδευση στην έδρα τους, για τμήμα 15 ατόμων και άνω το κόστος διαμορφώνεται στα 55 € για κάθε συμμετοχή.

Υπενθυμίζεται ότι για την συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ απαιτείται και η καταβολή παραβόλου αξίας 30 €.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.