ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
e-learning

Το ΚΕΚ MASTER είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, πανελλαδικά με πιστοποίηση κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Φορέων Δια Βίου Μάθησης στο Υπουργείο παιδείας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στο άρθρο 3 του Φ.Ε.Κ 1877/2008 που αφορά την εκπαίδευση προσωπικού φύλαξης λιμενικών εγκαταστάσεων.

Επίσης έχει πιστοποιηθεί από το ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), για την εκπαίδευση ιδιωτικού προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφαλείας, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων του κλάδου και καταρτιζομένων, πανελλαδικά. Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και κυρίως σύγχρονο σύστημα e-learning για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση βελτιώνοντας τις συνθήκες εκπαίδευσης (μειώνοντας χρόνο και έξοδα).

Το ΜASTER KEK οργάνωσε και υλοποιεί τρία (3) εκπαιδευτικά προγράμματα βασισμένα μεταξύ άλλων και στις σχετικές κατευθύνσεις του ΙΜΟ προκειμένου συμφώνως και με τις προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας, τα πρόσωπα που θα απασχοληθούν σε μια λιμενική εγκατάσταση να έχουν λάβει προηγούμενα όλες τις απαιτούμενες γνώσεις.

Οι λιμένες αποτελούν ουσιώδη κρίκο στο σύνολο της μεταφορικής αλυσίδας. Ο ∆ιεθνής Ναυτιλιακός Οργανισµός (ΙΜΟ) αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο τον ∆εκέµβριο του 2002 προχώρησε στην τροποποίηση της Διεθνούς Σύµβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (σύµβαση SOLAS - Safety Of Life at Sea) και την υιοθέτηση του διεθνούς κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιµενικών εγκαταστάσεων (Kώδικας ISPS –Ιηternational ships and ports security).

Ο σχεδιασμός ασφάλειας που ακολουθείται περιλαμβάνει καταρχήν την Αξιολόγηση Ασφάλειας όπου εξετάζεται η τρωτότητα των κριτικής σημασίας λειτουργιών, υποδομών και εξοπλισμού και οι συνέπειες μιας έκνομης ενέργειας σε βάρος αυτών, προκειμένου επιλεγούν ανάλογες στρατηγικές μετριασμού.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα:


Εκπαίδευση προσωπικού παροχής υπηρεσιών ασφάλειας & φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων:

  Σύμφωνα με τον νόμο 1877/12.09.2008 το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφάλειας που διατίθεται στη λιμενική εγκατάσταση απαιτείται να κατέχει την άδεια εργασίας του άρθρου 3 του ν. 2518/1997 και να είναι εκπαιδευμένο ή πρόκειται αποδεδειγμένα να εκπαιδευθεί από αναγνωρισμένα προς το σκοπό αυτό εκπαιδευτικά κέντρα του εσωτερικού ή των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν την ανάληψη του έργου της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας στη λιμενική εγκατάσταση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 18.2, του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.


Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Οργάνωση Φύλαξης και εκτέλεση σχετικών με την ασφάλεια καθηκόντων σε λιμενική εγκατάσταση βάση ISPS code.
 • Αξιολόγηση του κινδύνου, μέτρα ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις (πιθανή βελτίωση του υπάρχοντος σχεδίου ασφαλείας).
 • Συστήματα ελέγχου πρόσβασης ηλεκτρονικός εξοπλισμός ασφάλειας - έλεγχοι πρόσβασης και ζώνες περιορισμένης πρόσβασης.
 • Πρόσβαση στο πλοίο, χειρισμός φορτίου, παραλαβή εφοδίων πλοίου, μεταφορά ασυνόδευτων αποσκευών και παρακολούθηση της ασφάλειας του πλοίου.
 • Ανιχνευτές μετάλλων και scanners, Ανίχνευση υπόπτων φακέλων, πακέτων και δεμάτων.
 • Γλώσσα του σώματος, βία και επιθετικότητα και διαχείριση πλήθους - έλεγχος.
 • Τρομοκρατία – Όπλα μαζικής καταστροφής.
 • Σχέδιο αναφοράς συμβάντος.
 • Αρχές πυρόσβεσης.
 • Υγιεινή και ασφάλεια στους λιμένες (παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος).

Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΥΑΛΕ) και αναπληρωτών τους:

  Σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία για να αναλάβει κάποιος καθήκοντα ΥΑΛΕ και αναπληρωτή ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση, θα πρέπει να διαθέτει εκτός από τις απαιτούμενες γνώσεις του Κώδικα ISPS, πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εμπειρία στον τομέα ασφάλειας εμπορικών λιμενικών εγκαταστάσεων ή εμπορικών πλοίων. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι βασισμένο στις σχετικές κατευθύνσεις του ΙΜΟ και τις προβλέψεις της εθνικής μας νομοθεσίας κατά τις οποίες τα πρόσωπα τα οποία θα κληθούν να εργαστούν ως ΥΑΛΕ και αναπληρωτές ΥΑΛΕ σε μια λιμενική εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτουν όλες τις απαιτούμενες γνώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Κεφ 18.1 του Β΄ Μέρους του Κώδικα ISPS προς εκτέλεση των καθηκόντων και των ευθυνών που προβλέπονται στις διατάξεις του Κεφ. 17.2 του Α΄ Μέρους του Κώδικα ISPS.


Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Εθνική Νομοθεσία
 • Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (Δ.Ν.Ο - ΙΜΟ) & Κώδικας ISPS
 • Κανονισμός 725/2004ΕΚ
 • Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης
 • Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Αξιολόγηση κινδύνου)
 • Προσδιορισμός των πιθανών απειλών για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποδομές, καθώς και της πιθανότητας να λάβουν χώρα, προκειμένου να θεσπίζονται και να κατατάσσονται κατά σειρά προτεραιότητας μέτρα ασφάλειας.
 • Προσδιορισμός, επιλογή και κατάταξη κατά σειρά προτεραιότητας αντισταθμιστικών μέτρων και διαδικαστικών αλλαγών, καθώς και του βαθμού αποτελεσματικότητάς τους όσον αφορά τη μείωση της ευπάθειας.
 • Οδηγία 2005/65ΕΚ

Eλεγκτής Ασφαλείας (X-ray screener):

  Με αφορμή τις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές ενέργειες εντάθηκαν οι έλεγχοι σε μέσα μεταφοράς, τους χώρους διακίνησης επιβατών (αεροδρόμια –λιμένες) αλλα κτίρια όπου στεγάζονται δημόσιες Υπηρεσίες, Οργανισμοί και πολυεθνικές ιδιωτικές εταιρείες. Τοποθετήθηκαν στις εισόδους των κτιρίων μαγνητικές πύλες και ηλεκτρονικοί σαρωτές X-ray, ώστε να πραγματοποιείται αυστηρότερος έλεγχος. Αναμφισβήτητα, το ζήτημα της ασφάλειας είναι σε προτεραιότητα. Το προσωπικό ασφαλείας έχει αναλάβει κατά κύριο λόγο τη λειτουργία των παραπάνω συσκευών. Το πρόγραμμα κατάρτισης εξασφαλίζει μια επιπλέον εξειδίκευση που αφορά τη σωστή χρήση των τεχνικών μέσων που διατίθενται, συγκεκριμένα οι ανιχνευτές x-ray αποσκευών, οι φορητοί ανιχνευτές μετάλλων, οι μαγνητικές πύλες και βιοανιχνευτές. Σημαντικό είναι ότι δίνεται η δυνατότητα εξάσκησης με μεγάλο πλήθος υπόπτων εικόνων μέσω προσομοιωτή.


Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

 • Ύποπτα γενικά αντικείμενα – Έλεγχος ασφάλειας - Μέθοδοι αναγνώρισης ύποπτων αντικειμένων .
 • Γενικά περί ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου δεμάτων, χειραποσκευών και αποσκευών (Σκοπός - Αρχή λειτουργίας-Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία-Έργο των χειριστών)
 • Μαγνητικές πύλες (Σκοπός - Αρχή λειτουργίας - Πως γίνεται ο έλεγχος)
 • Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ασφάλειας για τον έλεγχο αλληλογραφίας (Αρχή λειτουργίας-Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία-Σκοπός-Επικίνδυνοι φάκελοι/Δέματα-Βασικά στοιχεία αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού-Διαδικασία ελέγχου / Ενέργειες)
 • Εξάσκηση με προσομοιωτή (Επίδειξη από εισηγητή και προσωπική εξάσκηση από τους καταρτιζόμενους).

Υπεύθυνος Ασφάλειας της εταιρείας:

  Μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 κρίθηκε απαραίτητη από τους διεθνείς οργανισμούς η εισαγωγή επιπρόσθετων μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας. Βάσει αυτού, ο ΙΜΟ (International Maritime Organization) ενέκρινε την προσθήκη νέου κεφαλαίου XI-2 στη SOLAS με τίτλο ‘Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων’ και υιοθέτησε τον Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS Code). Ο ανωτέρω Κώδικας τέθηκε σε ισχύ διεθνώς την 1 Ιουλίου 2004.
  Το πρώτο βήμα για την συμμόρφωση μίας εταιρείας σ τις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS είναι ο διορισμός και η εκπαίδευση του Υπεύθυνου Ασφάλειας της εταιρείας (Company Security Officer). Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της εταιρείας είναι το πρόσωπο που ορίζεται και εξουσιοδοτείται από την εταιρεία για να αναπτύξει και να συντηρήσει το Σχέδιο Ασφάλειας του Πλοίου (Ship Security Plan) καθώς και να επικοινωνεί με τον Αξιωματικό Ασφάλειας Πλοίου (Ship Security Officer) για κάθε πλοίο στο στόλο της εταιρείας.


Η εκπαίδευση του Υπεύθυνου Ασφάλειας της Εταιρείας καλύπτει τα θεματικά αντικείμενα που καθορίζονται από το IMO Model Course 3.20. Συγκεκριμένα η εκπαίδευση θα περιλαμβάνει:

 • Τη διαχείριση της ασφάλειας των πλοίων
 • Τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και συστάσεις
 • Την σχετική εθνική νομοθεσία και κανονισμούς
 • Τις ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας άλλων οργανισμών ασφάλειας
 • Τη μεθοδολογία αξιολόγησης ασφάλειας πλοίου
 • Τις μεθόδους επιθεώρησης και ελέγχου της ασφάλειας του πλοίου
 • Τις εργασίες και τις συνθήκες στα πλοία και στους λιμένες
 • Τα μέτρα ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων
 • Την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τα σχέδια αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων
 • Τις τεχνικές καθοδήγησης όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών και μέτρων ασφαλείας
 • Το χειρισμό κρίσιμων για την ασφάλεια πληροφοριών και της σχετικής με την ασφάλεια επικοινωνίας
 • Την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, επικινδύνων ουσιών και μηχανισμών
 • Την αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια του πλοίου
 • Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας του πλοίου
 • Τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας, καθώς και τους περιορισμούς όσον αφορά τη λειτουργία τους
 • Τις μεθόδους εξέτασης, επιθεώρησης, ελέγχου και παρακολούθησης
 • Τις μεθόδους σωματικής έρευνας προσώπων ή έρευνας πραγμάτων και διακριτικής εξέτασης
 • Γυμνάσια και ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια τα οποία λαμβάνουν χώρα στις λιμενικές εγκαταστάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες σε αυτή θα μπορούν να:

 • Αξιολογούν τους κινδύνους για την ασφάλεια του πλοίου από έκνομες ενέργειες και να εντοπίζουν πιθανές απειλές
 • Αναπτύσσουν, συντηρούν και επιβλέπουν την εφαρμογή ενός Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου
 • Εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων ασφάλειας
 • Εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • Εξασφαλίζουν την παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης στο πλήρωμα και ενθαρρύνουν την συνεχή επαγρύπνηση αυτού για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας.

Σκοπός του σεμιναρίου:

 • Η ενημέρωση των στελεχών της εμπορικής ναυτιλίας επί των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της προστασίας των συστημάτων της ναυτιλίας από επιθέσεις μέσω του κυβερνοχώρου
 • Η εγρήγορση των ναυτιλιακών εταιρειών για τις επιπτώσεις επιτυχημένων κυβερνοεπιθέσεων και
 • Η ενημέρωση επί των καταλλήλων μέτρων ασφαλείας για την αποτροπή, την άμυνα και την διαχείριση των επιπτώσεων μιας επιτυχημένης κυβερνοεπίθεσης στη λειτουργία των εταιρειών.

Σε ποιους απευθύνεται:

  Το σεμινάριο απευθύνεται στο προσωπικό των ναυτιλιακών εταιρειών που απασχολείται στους τομείς των τεχνικών υπηρεσιών και ιδιαιτέρως των επικοινωνιών και των δικτύων υπολογιστών (ΙΤ), της ασφάλειας των πλοίων και των γραφείων της εταιρείας, των επιχειρήσεων και της διαχείρισης των πλοίων.


Εισηγητής:

  Μαυρόπουλος Παναγιώτης, Αντγος εα, Καθηγητής Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Υποψήφιος Διδάκτορας Στρατηγικής της κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλία...Περισσότερα

Θεματολογία:

Κόστος: 350 €
Διάρκεια: 24 ώρες
Ημερομηνίες έναρξης: Με τη συμπλήρωση σχετικών αιτήσεων.


Σκοπός του σεμιναρίου:

 • Η ενημέρωση των στελεχών της εμπορικής ναυτιλίας επί των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών για την υποστήριξη της εμπορικής ναυτιλίας
 • Η αποτελεσματικότερη χρήση της τεχνολογίας των δορυφορικών επικοινωνιών για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μιας ναυτιλιακής εταιρείας.

Εισηγητής:

  Μαυρόπουλος Παναγιώτης, Αντγος εα, MSc Ηλεκτρονικός Μηχανικός (επικοινωνίες), Υποψήφιος Διδάκτορας Στρατηγικής της κυβερνοασφάλειας στη ναυτιλία...Περισσότερα

Θεματολογία:

Κόστος: 350 €
Διάρκεια: 24 ώρες
Ημερομηνίες έναρξης:Με τη συμπλήρωση σχετικών αιτήσεων.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.