ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Σεμινάριο DPO Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Data Protection Officer

Τον Μάιο 2018 ξεκινά η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) σε όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Εφόσον η Εταιρεία σας διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, τότε η συμμόρφωση στον νέο Κανονισμό ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ ΑΜΕΣΑ.

Τι ακριβώς είναι ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο Νέος Κανονισμός αναλύει τις υποχρεώσεις των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων αλλά και των εκτελούντων επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό υποχρεώνονται όσες εταιρείες και οργανισμοί εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και να συμμορφωθούν με το νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Τι θα συμβεί εάν δεν εκπληρωθούν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης στον νέο Κανονισμό;

Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι/εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων παραβιάζουν τους κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Συγκεκριμένα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 20 εκατ. € ή στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους πέρα των άλλων κυρώσεων (αστικών και ποινικών).

Εκπαιδευτικά προγράμματα:


Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία προσωπικών Δεδομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς GDPR.

  Απευθύνεται σε:
 • Στελέχη Δημοσίου φορέα που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ).
 • Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων όπως: Διεύθυνση Marketing, Διοίκηση, Οικονομική Διεύθυνση, Διεύθυνση Πληροφορικής, IT Managers, Υπεύθυνος Ασφαλείας κ.α. Ιδιαίτερα εταιρείες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο νέων τεχνολογιών, Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και την καινοτομία και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.
 • Στελέχη που κατέχουν ή θα αναλάβουν τη θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων DPO.

Διάρκεια: 35 ώρες
Κόστος: 950€ (Παρέχεται έκπτωση 30%, τελικό κόστος 665€)
Δυνατότητα πιστοποίησης μέσω διεξαγωγής εξετάσεων, ενδεικτικό κόστος 200€.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα ή σε αίθουσα στα υποκαταστήματα της.

  Στόχος Σεμιναρίου:
 • Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες καθώς και τις πρακτικές που συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
 • Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας και του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων (οργάνωση, διαχείριση, προγραμματισμό, έλεγχο, σχεδιασμό μέτρων προστασίας κ.α.).
 • Κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και συνεκτικότητας των εταιρειών και των οργανισμών σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού για την αποφυγή κυρώσεων.
 • Πρακτική Εφαρμογή, παρακολούθηση υλοποίησης και επίλυση προβλημάτων.
 • Εξειδίκευση και ειδικές δεξιότητες στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Κατανόηση και δεξιότητες ανάλυσης και εφαρμογής συστήματος.
  Διδακτικές Ενότητες:
 1. Εισαγωγή - Περιγραφή του Νέου Κανονισμού περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 2. Ορισμοί του νέου κανονισμού
 3. Νομική διάσταση- Σημεία συμμόρφωσης
 4. Αρχές προσωπικών δεδομένων
 5. Κανόνες Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR
 6. Εποπτικές αρχές- Κώδικας δεοντολογίας –Πιστοποίηση
 7. Κυρώσεις- Προσφυγές
 8. Μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου επικινδυνότητας
 9. Το θεμελιώδη δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων
 10. Παραβίαση και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων
 11. Μεταφορά προσωπικών δεδομένων στους Διεθνείς Οργανισμούς
 12. Διεπιχειρησιακό περιβάλλον
 13. ΙΤ Διαδικασίες
 14. Πρακτική Εφαρμογή και παραδείγματα

Η εκπαίδευση
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από επιστήμονες, ειδικούς σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών δεδομένων και συστημάτων.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ
Το σεμινάριο δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.


  Απευθύνεται σε:
 • Στελέχη Δημοσίου φορέα που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ).
 • Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων όπως: Διεύθυνση Marketing, Διοίκηση, Οικονομική Διεύθυνση, Διεύθυνση Πληροφορικής, IT Managers, Υπεύθυνος Ασφαλείας κ.α. Ιδιαίτερα εταιρείες Πληροφορικής που δραστηριοποιούνται στο χώρο νέων τεχνολογιών, Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Φαρμακευτικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και την καινοτομία και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.

Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος: 250€ (Παρέχεται έκπτωση 30%,τελικό κόστος 175€)

Μέθοδος Διδασκαλίας: Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα ή σε αίθουσα στα υποκαταστήματα της.

  Στόχος Σεμιναρίου:
 • Γενικές γνώσεις για την άσκηση δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης και της ενημέρωσης.
 • Απόκτηση βασικών γνώσεων για το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
 • Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας και του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων.
 • Κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και συνεκτικότητας των εταιρειών και των οργανισμών σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού για την αποφυγή κυρώσεων.
  Διδακτικές Ενότητες:
 1. Εισαγωγικά
 2. Ανάλυση βασικών εννοιών – Ορισμοί
 3. Αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων
 4. Τα θεμελιώδη δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων
 5. Υπεύθυνος επεξεργασίας (καθήκοντα και υποχρεώσεις).
 6. Διαβιβάσεις δεδομένων τις τρίτες χώρες
 7. Ανεξάρτητες εποπτικές αρχές
 8. Συνεργασία και Συνεκτικότητα
 9. Προσφυγές – Ευθύνες
 10. Ειδικές περιπτώσεις επεξεργασίας
 11. Τελικές διατάξεις

Η εκπαίδευση
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από επιστήμονες, ειδικούς σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών δεδομένων και συστημάτων.

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ
Το σεμινάριο δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Μην χάνετε άλλο χρόνο.
Επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ για να κάνετε την ΕΓΓΡΑΦΗ σας.
Καλέστε μας ΤΩΡΑ για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω για τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού και να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην εναρμόνιση της Εταιρείας σας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες με την παροχή υπηρεσιών GDPR.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.