ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr

23000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες:29-64 ετών

Η Δράση αφορά 23000 ωφελούμενους ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης:

 • Επίδομα 2600€

Διαβάστε περισσότερα

 


Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με 100% επιδότηση:

Σε ποιους απευθύνεται :

Φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 11/02/2016 και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Διαβάστε περισσότερα

 


Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με 100% επιδότηση:

Σε ποιους απευθύνεται :

Πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ειδικότερα:
 • Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Φυσικά πρόσωπα Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης 11/02/2016, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος
Διαβάστε περισσότερα

 


Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με 50% επιδότηση

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε υφιστάμενες και νέες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν σαν βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

 


Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλει κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ και τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Εκτός των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα υποχρεωμένοι να καταβάλουν την παραπάνω εισφορά είναι το Δημόσιο, οι Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. για τους ασφαλισμένους τους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 


15000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες 18-24 ετών

Τομείς: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics, Εξαγωγικό Εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, Λιανικό Εμπόριο

 • Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€

Διαβάστε περισσότερα

 


8000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες 18-24 ετών

Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, Θεωρητική κατάρτιση, Πρακτική άσκηση και Εγγυημένη απασχόληση

 • Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€

Διαβάστε περισσότερα

 


4000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες:18-29 ετών

Εκπαίδευση- Απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου

 • Αμοιβή 2400€ έως 2700€

Διαβάστε περισσότερα

 


1311 Ωφελούμενοι | Πρώην εργαζόμενοι της SPRIDER

 • 761 πρώην εργαζόμενοι Sprider Stores A.E
 • 550 NEETs (NEET’S: Not in Employment, Education, Training: νέοι 15 – 29 ετών εκτός εργασίας
 • Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€

Διαβάστε περισσότερα

 


1100 Ωφελούμενοι | Πρώην εργαζόμενοι της FOKAS

 • 600 πρώην εργαζόμενοι ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ A.E.
 • 500 NEETs (NEET’S: Not in Employment, Education, Training: νέοι 15 – 29 ετών εκτός εργασίας
 • Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€

Διαβάστε περισσότερα

 


Σας ενημερώνουμε ότι το Κε.Δι.Βι.Μ2 MASTER ΑΕ, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 25 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-25 - έτους 2016, μόλις εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ η αντίστοιχη εγκύκλιος, με τις παρακάτω θεματολογίες:

Διαβάστε περισσότερα