Η διοίκηση της MASTER Α.Ε.αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 ώστε:

 1. Να διασφαλίσει την Επιχειρησιακή Συνέχεια κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού που οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης των εγκαταστάσεων της εταιρίας.
 2. Να είναι σε θέση να επιστρέψει σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο.
 3. Να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν περιστατικά διακοπής στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρίας ενώπιον των πελατών της.

Οι στρατηγικές έκτακτης ανάγκης της εταιρείας προστατεύουν την ασφάλεια του προσωπικού και τη φήμη της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, διατηρώντας ταυτόχρονα τη συμβατική και νομική συμμόρφωση προς στους κανονισμούς. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει ως στόχους:

 • Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού και των πελατών της.
 • Τη διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας και φήμης.
 • Την προστασία των δραστηριοτήτων που παράγουν αξία
 • Της διασφάλισης της ικανότητας της εταιρείας να παράσχει αδιαλείπτως τις Υπηρεσίες της.
 • Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας .
 • Τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Οι ανωτέρω στόχοι επιτυγχάνονται με την Ανάλυση Επικινδυνότητας έχει σαν σκοπό να αναγνωριστούν και να αξιολογηθούν οι κυριότεροι λειτουργικοί κίνδυνοι για την Επιχειρησιακή Συνέχεια της εταιρείας. και να διαχειριστούν με βάση σχετικές Στρατηγικές που περιλαμβάνουν:

 • Σχολαστική εφαρμογή Σχεδίων Ανάγκης και Πλάνων Ανάκαμψης που θα διασφαλίζουν την ικανοποίηση των καθορισμένων προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών και υλοποίηση αντίστοιχων δοκιμαστικών προγραμμάτων που αξιολογούνται από τα διευθυντικά στελέχη.
 • Τεκμηρίωση πολιτικών, Στρατηγικής και Σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω των οποίων το προσωπικό θα είναι άρτια εκπαιδευμένο ώστε να αντιμετωπίσει κρίσιμα περιστατικά διακοπής.
 • περιστατικά διακοπής Εφαρμογή κατάλληλων προληπτικών ενεργειών και ελέγχων, ώστε να αποφεύγονται Μη Συμμορφώσεις και δυσαρέσκεια των ενδιαφερομένων μερών, και θέσπιση των κατάλληλων δεικτών απόδοσης.
 • Συνεχή ανασκόπηση του επιπέδου Επιχειρησιακής Συνέχειας σε σχέση με τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου να εντοπίζονται ευκαιρίες για βελτίωση.
 • Καθολική συμμόρφωση της λειτουργίας μας στην Εθνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία που αφορά την Επιχειρησιακή μας Συνέχεια.

Το Σύστημα Επιχειρησιακής Συνέχειας (ΣΕΣ) περιλαμβάνει τις κρίσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας, τον εξοπλισμό, τα συστήματα, τις διαδικασίες και τους εργαζόμενους που είναι απαραίτητοι για τη συνέχιση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια διακοπής εργασιών. Κάθε σημαντική πτυχή της ΜΑSTER AE έχει οριστεί στα σχέδια με στόχο την ανάκτηση κρίσιμων διαδικασιών της με την ελάχιστη δυνατή διακοπή και το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με τη φύση της διαταραχής της δραστηριότητας. Ως ελάχιστη απαίτηση, το ΣΕΣ της ΜΑSTER AE θα υπόκειται σε τακτική επανεξέταση και ενημέρωση.

Η ανώτατη διοίκηση έχει δεσμευτεί για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και για συνεχή βελτίωση της επάρκειας, καταλληλόλητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

Η Διεύθυνση δεσμεύεται για την εφαρμογή της πολιτικής Επιχειρησιακής Συνέχειας που καθορίζεται με τη δήλωση αυτή, καθώς και για τη διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η πολιτική της έχει κατανοηθεί και εφαρμόζεται από όλους.