1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 12ωρών – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ (Νέο Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία προσωπικών Δεδομένων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς).

2. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 37ωρών, οδηγεί σε πιστοποίηση DPO

Εκπαιδευτικά προγράμματα GDPR

1) Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία προσωπικών Δεδομένων σε επιχειρήσεις
και οργανισμούς GDPR (βασικές έννοιες).

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη Δημοσίων οργανισμών.
 • Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία, και χρήση προσωπικών δεδομένων.
 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.
 • Μηχανικοί, κλπ.

Κόστος: Ειδική προσφορά 150 € .

Συμπεριλαμβάνεται ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.
Επιπλέον έκπτωση σε συνεργάτες, πολλαπλές εγγραφές, ανέργους κλπ.

2) Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων DPO ( 37 ώρες )

Απευθύνεται σε:

 • Στελέχη που κατέχουν ή θα αναλάβουν τη θέση του υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (DPO).
 • Μέλη ομάδας υλοποίησης GDPR
 • Στελέχη Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ).
 • Όλα τα στελέχη επιχειρήσεων Ανώτερα και μη που ασχολούνται με την επεξεργασία, και χρήση προσωπικών δεδομένων όπως: Διεύθυνση Marketing, Διοίκηση, Οικονομική Διεύθυνση, IT Managers, Υπεύθυνοί Ασφαλείας κ.α. Ιδιαίτερα στελέχη Πληροφορικής και επικοινωνιών , Τραπεζικά Ιδρύματα, εταιρείες Τηλεπικοινωνιών, Φαρμακευτικές εταιρείες και Μονάδες Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
 • Νομικούς, Νομικές εταιρείες και Νομικούς συμβούλους καθώς και απόφοιτους Νομικών σχολών.

Κόστος: Ειδική προσφορά 380 € .

Συμπεριλαμβάνεται ασύγχρονη τηλεκατάρτιση.

3) Privacy Audit

Απευθύνεται σε:

 • Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (DPOs).
 • Δικηγόρους / Νομικούς Συμβούλους που ασχολούνται με το δίκαιο προσωπικών δεδομένων
 • IT & Security Consultants που ασχολούνται με τις πρακτικές περί προστασίας δεδομένων
 • Επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ / GDPR Experts
 • Εσωτερικούς ελεγκτές
 • Στελέχη κανονιστικής συμμόρφωσης
 • Διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων
 • Φοιτητές

Περιγραφή Σεμιναρίου

 • Εισαγωγή στον ΓΚΠΔ
 • Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
 • Καθήκοντα του υπευθύνου προστασίας δεδομένων
 • Προγράμματα ελέγχου συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ
 • Προγράμματα ελέγχου συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ
 • Έκθεση ελέγχου και παρακολούθηση συμμόρφωσης

Διάρκεια Εκπαίδευσης: 5 ώρες .

Κόστος: 100 € .

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί εκπαιδευτικό υλικό και υποδείγματα εργασίας.

Επιπλέον έκπτωση σε συνεργάτες, πολλαπλές εγγραφές, ανέργους κλπ.


Εκπαιδευτείτε στο περιζήτητο τομέα εξειδίκευσης από τον πιο αξιόπιστο φορέα εκπαίδευσης.

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας!


Στόχος Σεμιναρίου ( 12 ώρες )

 • Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες καθώς και τις πρακτικές που συνθέτουν το νέο πλαίσιο . επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα .
 • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας.
 • Κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και συνεκτικότητας των εταιρειών και των οργανισμών σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού προς αποφυγή κυρώσεων.


Στόχος Σεμιναρίου ( 37 ώρες )

 • Κατανόηση και εξοικείωση με τις βασικές έννοιες καθώς και τις πρακτικές που συνθέτουν το νέο πλαίσιο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα προκειμένου οι εταιρείες και οι οργανισμοί να ανταποκριθούν στα νέα τους καθήκοντα.
 • Γνώση των Δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων.
 • Κατανόηση του ρόλου του υπεύθυνου επεξεργασίας και του προσώπου (νομικού ή φυσικού) που εκτελεί επεξεργασία δεδομένων (οργάνωση, διαχείριση, προγραμματισμό, έλεγχο, σχεδιασμό μέτρων προστασίας κ.α).
 • Κατανόηση της ανάγκης συνεργασίας και συνεκτικότητας των εταιρειών και των οργανισμών σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις απαιτήσεις του Νέου Γενικού Κανονισμού προς αποφυγή κυρώσεων.
 • Πρακτική Εφαρμογή , παρακολούθηση υλοποίησης και επίλυση προβλημάτων.
 • Εξειδίκευση και ειδικές δεξιότητες στην διαχείριση των προσωπικών δεδομένων.
 • Κατανόηση και δεξιότητες ανάλυσης και εφαρμογής συστήματος.

Στόχος Σεμιναρίου ( 5 ώρες )

Η απόκτηση της απαιτούμενης τεχνογνωσίας για τον έλεγχο (audit) συμμόρφωσης των οργανισμών / επιχειρήσεων με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ - GDPR).


Διδακτικές Ενότητες:

 • Εισαγωγή - Περιγραφή του Νέου Κανονισμού περί προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
 • Ορισμοί του νέου κανονισμού
 • Νομική διάσταση- Σημεία συμμόρφωσης
 • Αρχές προσωπικών δεδομένων
 • Κανόνες Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)
 • Εποπτικές αρχές- Κώδικας δεοντολογίας –Πιστοποίηση
 • Κυρώσεις- Προσφυγές
 • Μελέτη εκτίμησης αντίκτυπου επικινδυνότητας
 • Το θεμελιώδη δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων
 • Παραβίαση και γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων
 • Μεταφορά προσωπικών δεδομένων προς Διεθνείς Οργανισμούς
 • Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (DPO)
 • Διεπιχειρησιακό περιβάλλον
 • ΙΤ Διαδικασίες
 • Πρακτική Εφαρμογή και παραδείγματα
 • Μεθοδολογίες, ερωτηματολόγια, εξειδικευμένη συνέντευξη για υλοποίηση έργου

Εκπαίδευση:

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από επιστήμονες, ειδικούς σε θέματα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών δεδομένων και συστημάτων.

Τον Μάιο 2018 ξεκίνησε η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) σε όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Εφόσον η Εταιρεία σας διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, τότε η συμμόρφωση στον νέο Κανονισμό ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ ΑΜΕΣΑ.

Τι ακριβώς είναι ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο Νέος Κανονισμός αναλύει τις υποχρεώσεις των Υπεύθυνων Προστασίας Δεδομένων αλλά και των εκτελούντων επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό υποχρεώνονται όσες εταιρείες και οργανισμοί εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και να συμμορφωθούν με το νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Τι θα συμβεί εάν δεν εκπληρωθούν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης στον νέο Κανονισμό;

Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι/εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων παραβιάζουν τους κανόνες για την προστασία προσωπικών δεδομένων ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Συγκεκριμένα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 20 εκατ. € ή στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους πέρα των άλλων κυρώσεων (αστικών και ποινικών).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΛΑΕΚ
Το σεμινάριο δύναται να χρηματοδοτηθεί από το ΛΑΕΚ 0,24 του ΟΑΕΔ.

Μην χάνετε άλλο χρόνο.
Επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ για να κάνετε την ΕΓΓΡΑΦΗ σας.
Καλέστε μας ΤΩΡΑ για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω για τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού και να συμβάλουμε αποτελεσματικά στην εναρμόνιση της Εταιρείας σας σύμφωνα με το νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Τηλ. 216 000 9 000 και 2102712588 , 2109633485 e mail spp@master.com.gr

ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.