E-Marketing & Πωλήσεις

Σε μια εποχή που οι άνθρωποι επικοινωνούν και ενημερώνονται όλο και περισσότερο μέσω του internet και των social media δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση με την χρήση της τεχνολογίας, των νέων εφαρμογών και του διαδικτύου, με τρόπους πάντα μετρήσιμους και αποτελεσματικούς. Η σωστή διαχείριση της δημοσιότητας στον ιστοχώρο, αλλά και η βελτιστοποίηση της διαδικτυακής εικόνας με σταθερό πρόγραμμα, μέτρο, επαναληψιμότητα έχει αποτελέσματα εμφανή και σταθερά

H ανταγωνιστική αγορά έχει δημιουργήσει την επιτακτική ανάγκη υιοθέτησης δυναμικών πρακτικών και πρωτοποριακών τεχνικών marketing. Θα πρέπει όμως να λαμβάνουμε υπόψη την άρρηκτη σχέση του marketing με τις πωλήσεις. Ο βασικός στόχος του marketing, είναι οι επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Τα κύρια στοιχεία του marketing είναι τα λεγόμενα 4P που προκύπτουν από τις αγγλικές λέξεις: Product, Price, Place, Promotion (δηλ. προϊόν, τιμή, τόπος, προώθηση). Τα 4P σχηματίζουν το μίγμα marketing (marketing mix). Στόχος του επικοινωνιακού marketing είναι να προσδιορίσει και να εφαρμόσει τις καλύτερες μεθόδους για την επιτυχία στο κομμάτι της προώθησης.Σκοπός Σεμιναρίου:
Η επιτυχής παρακολούθηση του σεμιναρίου θα σας παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις marketing και e-marketing που απαιτούνται για στοχευμένη επικοινωνιακή στρατηγική που θα οδηγήσει σε ισχυροποίηση της εταιρική σας ταυτότητας, διεύρυνση πελατολογίου, προσέκλυση νέων δυνητικών πελατών και προσέγγιση νέων αγορών.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου:

 • E-Marketing & Business
 • Ευκολότερη και αμεσότερη προώθηση προϊόντων/υπηρεσιών.
 • Εδραίωση σχέση μεταξύ πελάτη-εταιρείας
 • Δυνατότητα διαδραστικότητας (interactivity) μεταξύ πελάτη-εταιρείας, ενημερώνεται σύμφωνα, με τις ανάγκες του
 • Μείωση κόστους marketing και συγχρόνως αύξηση της απόδοσης
 • Πρόσβαση σε παγκόσμιες αγορές
 • Φιλοσοφία του καταναλωτή
 • Βελτιώνοντας την εικόνα της επιχείρησης
 • Επιλέξτε το κατάλληλο επικοινωνιακό μοντέλο για την επιχείρηση
 • Social Media Marketing:Πόσο εξοικειωμένοι είμαστε;
 • Η τέχνη της στρατηγικής των πωλήσεων μέσω του e-marketing
 • Αυξήστε τις πωλήσεις με τις τεχνικές του σύγχρονου marketing

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Ώρες:12
Κόστος:120€
Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα


Σκοπός Σεμιναρίου: Στον 20ο αιώνα, οι διαφημιστές διαφοροποίησαν τον τρόπο προσέγγισης των διαφημίσεων, διαμοιράζοντας τη διαφήμιση τους σε πολλά μέσα - όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα έντυπα, οι διαφημιστικές πινακίδες κ.λπ. – ώστε να προωθήσουν τα προϊόντα τους ή τις υπηρεσίες τους. Η διαφοροποίηση αυτή αναφέρεται ως μίγμα μάρκετινγκ. Καθώς οι άνθρωποι άρχισαν να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο στο Ιντερνέτ, το διαδίκτυο κατέστη ένα άλλο κανάλι, μέσω του οποίου οι διαφημιστές/διαφημιζόμενοι μπορούν να εμπορεύονται τα προϊόντα τους. Λόγω της προσαρμοστικότητας του διαδικτύου, δίνεται η ευκαιρία τόσο στους διαφημιστές όσο και στους διαφημιζόμενους, ένας δυνατός τρόπος για να προσεγγίσουν, να επηρεάσουν και να αλληλεπιδρούν σχεδόν άμεσα με τους ανθρώπους. Οι διαφημιστές/διαφημιζόμενοι μπορούν να παράγουν καμπάνιες που στοχεύουν σε συγκεκριμένα ακροατήρια με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο από ότι με τις παραδοσιακές διαφημιστικές προσπάθειες. Οι Διαδικτυακές καμπάνιες δίνουν στους νέους διαφημιστές και διαφημιζόμενους τη προνομιακή δυνατότητα για να φθάσουν:

 • Σε εξειδικευμένες αγορές με συγκεκριμένα συμφέροντα
 • Σε ευρύτατο κοινό με ένα μόνο μήνυμα
 • Σε μεγάλους ή μικρούς γεωγραφικές περιοχές/τομείς με ελάχιστο κόστος

Ως αποτέλεσμα της αλλαγής των συνηθειών των καταναλωτών και τις ανάγκες των διαφημιζόμενων, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων διαθέτουν πλέον ένα σημαντικό μέρος του προϋπολογισμού τους στην online διαφήμιση. Η Online διαφήμιση έγινε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία διαφήμισης, όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Αυξήστε τις πωλήσεις σας άμεσα & αποτελεσματικά

Μέσω της εκπαίδευσης στο Google AdWords, με την εταιρεία μας, επιτυγχάνονται τα παρακάτω:

 • Ικανότητα προσέγγισης νέων πελατών ακριβώς τη στιγμή που αναζητούν αυτό που προσφέρετε εσείς, καθώς αυτοί πραγματοποιούν αναζήτηση στο Google για αντικείμενα συναφή με την επιχείρησή σας ή περιηγούνται σε ιστότοπους με συναφή θέματα.
 • Απόλυτος έλεγχος του προϋπολογισμού σας με τη διατήρηση του πλήρους ελέγχου του κόστους διαφήμισής σας
 • Δυνατότητα σχεδιασμού διαφημιστικής καμπάνιας με τα βέλτιστα δυνατά αποτελέσματα
 • Δυνατότητα ελέγχου της επιτυχίας της διαφήμισή σας
 • Πλήρης κατανόηση των Βασικών Αρχών Marketing και του τρόπου λειτουργίας/χρήσης του ηλεκτρονικού Marketing
 • Πλήρης κατανόηση και δυνατότητα χρήσης του Google AdWords και Google Analytics

Θεματολογία:
Τα αντικείμενα που πραγματεύεται η συγκεκριμένη εκπαίδευση περιλαμβάνουν: Marketing- Σχεδιασμός και Βασικές Αρχές του, Μεθοδολογία Στρατηγικές Marketing, Εργαλεία μεγιστοποίησης απόδοσης, εξελίξεις και αναμενόμενες πρακτικές, επιτυχημένα παραδείγματα, Social Networking, διαφήμιση και γενικά περί διαφήμισης, στοιχεία διαφήμισης και εμφάνιση, προσφορά και δείκτης ποιότητας, ανάλυση επισκεψιμότητας, παραπομπές, ποσοστό εγκαταλείψεων, pay per click advertisement, χρήση-λειτουργία του AdWords, χρήση-λειτουργία του Google Analytics.

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Ώρες:12
Κόστος:100€
Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα


Η αποκατάσταση αρμονίας κατά την επαφή με τον πελάτη, η διαχείριση των αντιρρήσεων, η επιμονή σε ενέργειες που κτίζουν εμπιστοσύνη και η αποφυγή αρνητικών ερωτήσεων, λέξεων και φράσεων είναι σημαντικά στοιχεία για το κλείσιμο της πώλησης, παράλληλα φυσικά με την ανάδειξη των δυνατών σημείων του προϊόντος και την τεκμηρίωση της προστιθέμενης αξίας. Βάσει της αποδεκτής αρχής, ότι το κλείσιμο της πώλησης ξεκινά με την λογική αλλά κλείνει με το συναίσθημα, είναι σημαντικό σε όλη τη διαδικασία του κλεισίματος να εφαρμοσθούν οι αρχές που ολοκληρώνουν τη φιλοσοφία ότι Πώληση ίσον Ανάπτυξη Φιλικών Σχέσεων.

Θεματικές Ενότητες:

 • Εισαγωγή - Το επάγγελμα του πωλητή, Τι είναι πρωταθλητής
 • Η διαδικασία και οι τάσεις στην Προσωπική Πώληση
 • Έλεγχος με ερωτήσεις
 • Συναισθήματα που διευκολύνουν την πώληση
 • Χειρισμός αποτυχίας και απόρριψης
 • Αναζήτηση συστάσεων, Συστάσεις χωρίς αναζήτηση
 • Βοηθήματα οπτικής παρουσίασης, Τακτικές παρουσίασης
 • Το υπόβαθρο των αντιρρήσεων, Επίλυση αντιρρήσεων
 • Δοκιμή κλεισίματος, Ανατομία κλεισίματος, Δυναμικά κλεισίματα ενός πρωταθλητή,Οργάνωση χρόνου, Καθιέρωση στόχων

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται μαζί με το σεμινάριο "Αποτελεσματική επικοινωνία με εσωτερικούς & εξωτερικούς πελάτες"
Ώρες:6+6
Κόστος:100€
Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα


Η επικοινωνία είναι πιθανότατα η βασικότερη ικανότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Τόσο η γραπτή, όσο και η προφορική αλλά και οπτική επικοινωνία πρέπει να είναι σε επίπεδο τέτοιο το οποίο όχι απλά θα βοηθάει στην μεταφορά μηνυμάτων και στη συνεννόηση, αλλά και στην βελτίωση της κατανόησης και κατά συνέπεια της εξυπηρέτησης. Ανάλογα διαμορφώνεται και η επαγγελματική συμπεριφορά, ένα αναμφισβήτητο όπλο στον σύγχρονο επιχειρηματικό στίβο. Η αποτελεσματική επικοινωνία με τους εσωτερικούς αλλά και τους εξωτερικούς πελάτες μιας εταιρίας, συνιστά αναμφίβολα ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στις σύγχρονες επιχειρήσεις.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Να επικοινωνήσει το βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για το τι είναι επικοινωνία και να προτείνει τεχνικές για αποτελεσματική επικοινωνία σε επαγγελματικό επίπεδο. Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν καλύτερα τις επικοινωνιακές δεξιότητες τους, τόσο ως ακροατές όσο και ως ομιλητές. Να ενισχύσει την επικοινωνιακή τους ταυτότητα και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν την γλώσσα του σώματος και τα παραγλωσσικά στοιχεία της επικοινωνίας

Πού Απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε υπαλλήλους και στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων, σε πωλητές και γενικά σε όλους τους εργαζόμενους οι οποίοι έρχονται σε καθημερινή επαφή με άλλους εργαζομένους, προϊσταμένους και πελάτες.

Θεματικές Ενότητες:

 • Ρόλος της αντίληψης στην επαφή με τον πελάτη
 • Μέθοδοι βελτίωσης της προφορικής επικοινωνίας
 • Σημασία της γλώσσας του σώματος
 • Επικοινωνία με συναδέλφους
 • Τηλεφωνική επικοινωνία και συμπεριφορά
 • Επικοινωνία μέσω mail
 • Επικοινωνία μέσω social media
 • Πώς η συμπεριφορά αναπαράγει συμπεριφορά
 • Διαχωρισμός & Παρουσίαση εσωτερικών-εξωτερικών πελατών.
 • Βελτίωση των διόδων επικοινωνίας.
 • Τρόποι ελέγχου Οπτικής Συμπεριφοράς.

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται μαζί με το σεμινάριο "Σύμβουλος πωλήσεων στην περίοδο της κρίσης"
Ώρες:6+6
Κόστος:100€
Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα


Σύμφωνα με τις τελευταίες μελέτες των οικονομολόγων, έχουμε μετακινηθεί προς την «Οικονομία της Εμπειρίας». Ο όρος «Οικονομία της Εμπειρίας», περιγράφεται στο βιβλίο των Pine και Gilmore, με τίτλο: «Η Οικονομία της Εμπειρίας: Η Εργασία είναι ένα Θέατρο και κάθε Επιχείρηση, η Σκηνή του». Η οικονομία της εμπειρίας, περιγράφεται ως η επόμενη οικονομία μετά από την αγροτική οικονομία, την βιομηχανική οικονομία και την πιό πρόσφατη οικονομία των υπηρεσιών. Σε αυτή την οικονομία, οι επιχειρήσεις ενορχηστρώνουν φαντασμαγορικά γεγονότα για τους πελάτες τους, και η μνήμη (γεύση) που τους «μένει», γίνεται το προϊόν, η «εμπειρία»! Λόγω της τεχνολογικής ανάπτυξης, του αυξανόμενου ανταγωνισμού και των διαρκώς αυξανόμενων προσδοκιών των πελατών, οι υπηρεσίες που προσφέρονταν ως σήμερα, θεωρούνται πια ξεπερασμένες, χωρίς υπεραξία, σαν απλές «πρώτες ύλες». Επιτελείται λοιπόν, ένας μετασχηματισμός προστιθεμένης αξίας από την επιχείρηση, ώστε να μπορεί να πουλά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της με υπεραξία και όχι σαν απλές πρώτες ύλες (commodities).

Θεματολογία: “Η Οικονομία της Εμπειρίας: Η Εργασία είναι ένα Θέατρο και κάθε Επιχείρηση, η Σκηνή του”. Παρουσίαση εννοιών και ανάλυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ταξινόμηση προϊόντων σε ένα φάσμα αξίας (περίπτωση αλυσίδας Starbucks) Η Τέχνη της Αφήγησης (Storytelling): Οι σύγχρονοι Επικοινωνιολόγοι ανακαλύπτουν την... φωτιά, για δεύτερη φορά! Τρόποι συντονισμού των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών με τα «θέλω» του πελάτη Μελέτες περίπτωσης – (case studies). The Heineken Experience, Nike, Singapore Airlines, Lacta Pavlidis, Apple, etc Συζήτηση - Συμπεράσματα

Σε ποιους απευθύνεται : Σε επιχειρηματίες κάθε ηλικίας, μικρών - μεσαίων επιχειρήσεων, διευθυντές οργανισμών / υπηρεσιών επιχειρηματικού ή κοινωνικού χαρακτήρα, Προέδρους επιχειρηματικών δικτύων, φορείς της πολιτείας, Δημάρχους, περιφερειάρχες, νέες επιχειρήσεις ή επιχειρηματικά ξεκινήματα που αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό. Ακόμα σε στελέχη επιχειρήσεων από το χώρο του marketing και της επικοινωνίας που ενδιαφέρονται να εκμεταλλευτούν την καινοτομία και τη σωστή εικόνα προκειμένου να ανταγωνισθούν δυναμικά σε ένα τοπικό ή διεθνές περιβάλλον. Το σεμινάριο θα είναι ιδιαιτέρως χρήσιμο σε επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό.

Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.