Σεμινάριο Εποπτών/Αρχιφυλάκων

e-learning

Η προτεινόμενη εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες / Επόπτες (managers πρώτης γραμμής), ώστε:

Α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να μπορούν να ελέγχουν:

 • Με επιθεωρήσεις, έλεγχο και εποπτεία σε όλα τα φυλασσόμενα σημεία καθ΄ όλο το 24/ωρο
 • Την κατάσταση του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία, από πλευράς εμφάνισης, παράστασης, συμπεριφοράς και γενικά ψυχοσωματικής διάθεσης και ικανότητάς τους
 • Τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ασφαλείας
 • Την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας των πελατών και την πλήρη και ορθή εφαρμογή τους
 • Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων
 • Την ενδεδειγμένη και νόμιμη ύπαρξη, αλλά και χρησιμοποίηση του ατομικού τους εξοπλισμού
 • Την ορθή χρήση των υπηρεσιακών Βιβλίων.
Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων, να καταστούν ικανοί ώστε να μπορούν να:

 • Δίνουν τις απαραίτητες κάθε φορά οδηγίες-εντολές στο προσωπικό
 • Διαχειρίζονται το προσωπικό, ως ομάδα, η οποία θα τους αναγνωρίζει ως τους επικεφαλής της
 • Δίνουν τις ορθές και νόμιμες λύσεις σε περιστατικά που «έχουν ξεφύγει» από το προσωπικό φύλαξης
 • Έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία, σε πολυεπίπεδη βάση
 • Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του προσωπικού φύλαξης που τους καλέι σε έκτακτα συμβάντα
Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να έχουν την ευχέρεια να :

 • Ευαισθητοποιούν το προσωπικό στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης
 • Παρακινούν το προσωπικό για εντονότερη επαγγελματική εμφάνιση – παράσταση – συμπεριφορά
 • Παροτρύνουν για ορθή χρήση του διατιθέμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των υπηρεσιακών Βιβλίων
 • Ενθαρρύνουν την επικοινωνία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς
 • Κατανοούν την ανάγκη εκδήλωσης αμεσότητας ενεργειών
 • Εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη

Τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα διάρκειας 12 ωρών αφορούν τους πιστοποιημένους (από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ) επαγγελματίες του χώρου

Τo σεμινάριο 12 ωρών (Δύο ημέρες), μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα. Επίσης μπορεί να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική τάξη (Ο καθένας από τον χώρο του με τον Η/Υ του). Το κόστος κατάρτισης ανέρχεται στα εκατόν σαράντα ευρώ (140€)

Οι προτεινόμενες θεματικές μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν, ανάλογα με:

 • Την εμπειρία και το επιχειρησιακό επίπεδο των καταρτιζόμενων
 • Το γνωστικό τους επίπεδο
 • Τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες που καθορίζονται κυρίως από το προφίλ της Επιχείρησης και τις ανάγκες του Φορέα-πελάτη.


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Σε όλους τους καταρτιζόμενους που παρακολούθησαν το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των 105 ωρών παρέχεται έκπτωση 25% σε όλα τα υπόλοιπα εξειδικευμένα προγράμματά μας»

 • Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 • Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 • Υπεύθυνος Ασφάλειας της εταιρίας (CSO)
 • X-RAY TECHNOLOGY
 • V.I.P. PROTECTION