ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ e-learning


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με κωδικό πιστοποίησης Ε11101073

Υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης με τίτλο :

«ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»


Διάρκεια: 200 ΩΡΕΣ: 3 ΜΗΝΕΣ

με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

η οποία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπόνηση εργασιών σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων και η κατάρτιση σε βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων. Περιγράφονται τρόποι υποστήριξης της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών ∆ιά Βίου Μάθησης και παρουσιάζονται τρόποι βέλτιστης χρήσης των αποτελεσμάτων, καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών στο πεδίο υλοποίησης προγραμμάτων ∆ιά Βίου Μάθησης.

Κόστος προγράμματος: 400 ευρώ

Στην αρχική τιμή κόστους 400€ ευρώ δίνεται έκπτωση 30% σε όλους τους Καταρτιζόμενους που έχουν συμμετάσχει και σε άλλα σεμινάρια της MASTER

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες:

Επιπλέον εκπτωτικά πακέτα δίδονται σε ανέργους, υποαπασχολούμενους, το προσωπικό που εργάζεται στον όμιλο MASTER, σε περιπτώσεις πολλαπλών εγγραφών και σε συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς

Tο πρόγραμμα απευθύνεται:
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων
 • Στους κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε σπουδαστές και φοιτητές

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

 • Γνωρίζουν τρόπους υποστήριξης της ανάπτυξης καινοτόμου περιεχομένου, υπηρεσιών, παιδαγωγικών μεθόδων και πρακτικών ∆ιά Βίου Μάθησης
 • καλλιεργούν τη παιδαγωγικής ικανότητα, ώστε να εφαρμόζουν επιτυχώς κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις και μεθόδους
 • Ενισχύουν τις δεξιότητες τους στη βέλτιστη χρήση των αποτελεσμάτων, καινοτόμων προϊόντων και διεργασιών και της ανταλλαγής καλών πρακτικών στο πεδίο υλοποίησης Προγραμμάτων ∆ιά Βίου Μάθησης προκειμένου να ενισχυθεί η ποιότητα της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Προωθούν τη συνεργασία για την διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία για ενήλικες
 • Γνωρίζουν τη σηµασία της πολιτισμικής και γλωσσικής πολυμορφίας στις τάξεις ενηλίκων
 • Προωθούν την ισότητα µεταξύ ανδρών και γυναικών και καταπολεμούν κάθε είδους διάκριση βάσει του φύλου, της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, της θρησκείας, της ηλικίας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού
 • Κατανοούν καλύτερα τον εαυτό τους και τους τρόπους με τους οποίους οι ίδιοι μπορούν να εντοπίσουν και να υπερνικήσουν τα στερεότυπά τους

Σε επίπεδο ΓΝΩΣΕΩΝ

 • Να ορίζουν την έννοια της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στην Αρχική και Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση
 • Να προσδιορίζουν τις βασικές αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής σε σχέση με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Να περιγράφουν τις πτυχές του επαγγελματικού πεδίου της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Να κατανοούν τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν οι ενήλικες και τους λόγους για τους οποίους συμμετέχουν σε τέτοιες εκπαιδευτικές διαδικασίες
 • Να περιγράφουν τις γενικές παιδαγωγικές αρχές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Σε επίπεδο ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ/ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

 • Επιτυγχάνουν συμβατότητα των διδακτικών σκοπών και μεθόδων με τις ιεραρχήσεις, προτεραιότητες και ανάγκες των πολιτισμικών ομάδων
 • Παράγουν ειδικό διδακτικό υλικό
 • Αναπτύσσουν καινοτόμες δράσεις
 • Συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό κοινωνικό ιστό
 • Να αξιολογούν τη πορεία εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου
Σε επίπεδο ΣΤΑΣΕΩΝ και ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

 • Να γνωρίζουν τα προβλήματα που επηρεάζουν σήμερα τη μάθηση ενηλίκων λόγω της ανομοιογένειας του μαθησιακού κοινού
 • Αναπτύσσουν θετική στάση και αντίληψη απέναντι στις διαφορές των πολιτισμών, την ετερότητα, τη διαφορετικότητα, με έμφαση στα κοινά σημεία διαφορετικών ομάδων ™ και διαφορετικών τρόπων ζωής
 • Αναγνωρίζουν τους περιορισμούς και τις δυνατότητες των αντιλήψεων τους, των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των αντιδράσεων των εκπαιδευομένων και τις δικές τους

Η αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και των αποτελεσμάτων τους οδηγεί στην ανατροφοδότηση και στον επανασχεδιασμό της εκπαιδευτικής προσπάθειας.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες:

 • Ο καταρτιζόμενος βελτιώνεται επαγγελματικά και προσωπικά
 • Προσδίδει κύρος και συγκριτικό πλεονέκτημα εξειδίκευσης για απασχόληση σε ιδιωτικά Κέντρα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, σε ΙΕΚ και σε Φροντιστήρια
 • Μοριοδοτείται σε προκηρύξεις για ένταξη στα μητρώα των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ
 • Στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τα ΙΕΚ, ΔΚΔΒΜ, ΣΔΕ μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση Ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική
 • Ιστορική εξέλιξη-Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο: πολιτικές για την εκπαίδευση και την κατάρτιση
 • Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Δραστηριότητες σχεδιασμού προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων

Με τα επιπλέον μόρια που εξασφαλίζει ο εκπαιδευτής με την ολοκλήρωση του προγράμματος προηγείται έναντι άλλων στις λίστες κατάταξης και κερδίζει περισσότερες ώρες απασχόλησης.


Πληροφορίες : Σπανέα Σταυρούλα τηλέφωνο 2106858760 (εσωτ 112), email : master100@masterkek.gr

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.