Πρωταρχικό μέλημα της MASTER Α.Ε. είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στους πελάτες του (Καταρτιζόμενοι, Επιχειρήσεις Δημόσιοι φορείς) που συμμορφώνονται επακριβώς με τις συμφωνημένες προδιαγραφές , απαιτήσεις και με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Διοίκηση και όλο το προσωπικό της MASTER Α.Ε. θέτουν ως κύριο στόχο την πλήρη κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται άμεσα στα αιτήματα και ερωτήματα τους. Επιθυμία της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στα πλαίσια της συνεχούς της βελτίωσης και της ανάπτυξης πνεύματος ποιότητας η MASTER Α.Ε. παρέχει όλα τα απαραίτητα μέσα και γνώσεις σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της.

Η ικανοποίηση των πελατών της MASTER Α.Ε. αποτελεί στρατηγικό σημείο στη λειτουργία της. Η εταιρία αναγνωρίζει τον καταλυτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι πελάτες της στη διατήρηση της ανταγωνιστικής της θέσης. Έτσι δεσμεύεται στην τήρηση των συμφωνηθέντων με τους πελάτες χρόνων παρoχής υπηρεσιών και επίλυσης τυχόν προβλημάτων.

Η MASTER Α.Ε. απαιτεί από τους συνεργάτες της να τηρούν τις απαιτήσεις ποιότητας που αυτή έχει ορίσει και διατηρεί μέσω του τεκμηριωμένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης και της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η MASTER Α.Ε. στηρίζεται:

 1. στο ικανό και εξειδικευμένο προσωπικό,
 2. στη συνεχή αξιολόγηση των προμηθευτών και των συνεργατών της,
 3. στον ορθά σχεδιασμένο έλεγχο ποιότητας στην παροχής υπηρεσιών,
 4. στην προγραμματισμένη εκπαίδευση του προσωπικού της,
 5. στις συνεχείς επενδύσεις με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό του
 6. στην συνεχή ενημέρωση για τις τεχνολογικές εξελίξεις,
και στοχεύει στα ακόλουθα:

 1. Ταχεία, στο μέτρο του δυνατού, απόκριση στα αιτήματα των πελατών.
 2. Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων και αναγκών της αγοράς.
 3. Διεύρυνση των ήδη υφισταμένων δραστηριοτήτων προβολής και διαφήμισης.
 4. Χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μεθόδων για τη διάθεση των Υπηρεσιών Κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
 5. Ανάπτυξη σύγχρονων, αξιόπιστων και αποτελεσματικών εφαρμογών πληροφορικής που θα συμβάλλουν στην κατά το δυνατόν καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας.
 6. Επένδυση σε νέες τεχνολογίες με την παράλληλη έρευνα για την ανάπτυξη σύγχρονων και αποτελεσματικών συστημάτων που θα αποτελέσουν το θεμέλιο λίθο στην στρατηγική ανάπτυξης και προόδου της εταιρείας.
 7. Παροχή όλων των απαραιτήτων μέσων και γνώσεων και ανάπτυξη πνεύματος ποιότητας και τελειότητας, σε όλο το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας.
 8. Συστηματική ανάλυση όλων των βάσιμων παραπόνων των πελατών και τυχόν περιπτώσεων μη συμμόρφωσης και διερεύνηση των αιτιών.
 9. Ανάληψη προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών.
 10. Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας και της αποδοτικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 11. Θέση αντικειμενικών στόχων ποιότητας οι οποίοι προκύπτουν από τις διεργασίες μέτρησης και παρακολούθησης της απόδοσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, οι οποίες βρίσκονται σε συνεχή εφαρμογή προς συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων.

Όλοι οι εργαζόμενοι στην MASTER Α.Ε. έχουν την ευθύνη να ανταποκρίνονται, να αφομοιώνουν και να εφαρμόζουν τις διαδικασίες που απαιτεί το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες τους.

Με ισχυρό αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, η MASTER Α.Ε, τηρεί την εθνική και διεθνή νομοθεσία, σέβεται τα διεθνή όργανα, δεν χρησιμοποιεί ή υποστηρίζει τη χρήση της παιδικής και της καταναγκαστικής εργασίας και εφαρμόζει σύστημα κοινωνικής ευθύνης σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της.

Είναι επίσης ευθύνη της Διοίκησης της MASTER Α.Ε. να εξασφαλίζει ότι η Πολιτική Ποιότητας είναι εφαρμόσιμη, με απώτερο σκοπό την συνεχή, σταθερή ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας της, την προσήλωση στους στόχους της, προσφέροντας στους πελάτες της υψηλό επίπεδο προϊόντων και υπηρεσιών.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΡΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Διασφαλίζει, ελέγχει βελτιώνει το ΣΔΠ, διασφαλίζει ότι το σύστημα ποιότητας συμμορφώνεται με το ΣΔΠ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Διασφαλίζει την προαγωγή της εστίασης στον πελάτη
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διασφαλίζεται ότι διατηρείται η ακεραιότητα του συστήματος διαχείρισης ποιότητας όταν σχεδιάζονται και υλοποιούνται αλλαγές στο ΣΔΠ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Γίνονται οι αναφορές ιδιαίτερα προς την διοίκηση για τις επιδόσεις του ΣΔΠ και τις ευκαιρίες βελτίωσης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ Γίνονται οι αναφορές ιδιαίτερα προς την διοίκηση για τις επιδόσεις του ΣΔΠ και τις ευκαιρίες βελτίωσης
ΣΤΕΛΕΧΗ Γίνονται οι αναφορές ιδιαίτερα προς την διοίκηση για τις επιδόσεις του ΣΔΠ και τις ευκαιρίες βελτίωσης


Πολιτική Προστασίας