10000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες: 30-49 ετών

Η Δράση αφορά 10000 ωφελούμενους απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:

 • Επίδομα 2.520€

Διαβάστε περισσότερα

 

23000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες:29-64 ετών

Η Δράση αφορά 23000 ωφελούμενους ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης:

 • Επίδομα 2600€

Διαβάστε περισσότερα

 


Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με 100% επιδότηση:

Σε ποιους απευθύνεται :

Φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τα οποία:

 • Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ κατά την υποβολή της αίτησης
 • Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης 11/02/2016 και δεν λαμβάνουν σύνταξη γήρατος.

Διαβάστε περισσότερα

 


Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με 100% επιδότηση:

Σε ποιους απευθύνεται :

Πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους. Ειδικότερα:
 • Άνεργοι Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Φυσικά πρόσωπα Πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πρόσκλησης 11/02/2016, ασκούν συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας, ούτε λαμβάνουν σύνταξη γήρατος
Διαβάστε περισσότερα

 


Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με 50% επιδότηση

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε υφιστάμενες και νέες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που έχουν σαν βασικό στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας τους στους οκτώ (8) στρατηγικούς τομείς της χώρας, προκειμένου αυτές να αξιοποιήσουν τα ανταγωνιστικά τους πλεονεκτήματα, βελτιώνοντας τη θέση τους στις εθνικές και διεθνείς αγορές. Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ), Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ, Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

 


Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με έως 80% επιδότηση

Σε ποιους απευθύνεται:

Βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Διαβάστε περισσότερα

 


Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η αναβάθμιση των δεξιοτήτων 230 εργαζόμενων των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης της ΣΒΑΑ Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε περισσότερα

 


Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλει κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ και τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ.Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Εκτός των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα υποχρεωμένοι να καταβάλουν την παραπάνω εισφορά είναι το Δημόσιο, οι Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. για τους ασφαλισμένους τους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 


15000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες 18-24 ετών

Τομείς: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics, Εξαγωγικό Εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, Λιανικό Εμπόριο

 • Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€

Διαβάστε περισσότερα

 


8000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες 18-24 ετών

Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, Θεωρητική κατάρτιση, Πρακτική άσκηση και Εγγυημένη απασχόληση

 • Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€

Διαβάστε περισσότερα

 


4000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες:18-29 ετών

Εκπαίδευση- Απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου

 • Αμοιβή 2400€ έως 2700€

Διαβάστε περισσότερα

 


1311 Ωφελούμενοι | Πρώην εργαζόμενοι της SPRIDER

 • 761 πρώην εργαζόμενοι Sprider Stores A.E
 • 550 NEETs (NEET’S: Not in Employment, Education, Training: νέοι 15 – 29 ετών εκτός εργασίας
 • Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€

Διαβάστε περισσότερα

 


1100 Ωφελούμενοι | Πρώην εργαζόμενοι της FOKAS

 • 600 πρώην εργαζόμενοι ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ A.E.
 • 500 NEETs (NEET’S: Not in Employment, Education, Training: νέοι 15 – 29 ετών εκτός εργασίας
 • Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€

Διαβάστε περισσότερα

 


Σας ενημερώνουμε ότι το Κε.Δι.Βι.Μ2 MASTER ΑΕ, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 25 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-25 - έτους 2016, μόλις εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ η αντίστοιχη εγκύκλιος, με τις παρακάτω θεματολογίες:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος με την ενεργοποίηση των εργαλείων αυτών είναι η στήριξη στη δυναμική και καινοτόμο μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) αποτελεί μια επενδυτική πλατφόρμα με πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και στην κοινωνία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο προϊόν για την επιχειρηματικότητα, που συνδυάζει χρηματοδότηση και εμπειρία από σημαντικούς θεσμικούς φορείς και την απαραίτητη ευελιξία για την δημιουργία επιτυχημένων επενδύσεων. Μια τέτοια προσπάθεια γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και επίσης για πρώτη φορά προικίζεται με τόσο υψηλό ποσό δημόσιων πόρων (200 εκ. ευρώ δημόσια δαπάνη από το ΕΠΑνΕΚ). Επιπλέον κεφάλαια θα προέλθουν από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα όπως EIB, EBRD, Black Sea Bank, World Bank, αλλά και ιδιώτες επενδυτές.

Διαβάστε περισσότερα

 


Τα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας και Θάλασσας του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύουν την υλοποίηση τοπικών στρατηγικών ανάπτυξης με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων (Community Led Local Development) βάσει της προσέγγισης Leader σε αγροτικές περιοχές και περιοχές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, οι οποίες πρέπει να είναι συνεκτικές από γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική άποψη.

Αναλυτικότερα, η πρωτοβουλία CLLD-LEADER περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης σε τοπική βάση, που προορίζονται για σαφώς χωρικά προσδιορισμένες περιοχές
 • Τοπικές εταιρικές σχέσεις δημόσιου – ιδιωτικού τομέα, καλούμενες «Ομάδες Τοπικής Δράσης» (ΟΤΔ).
 • Προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω ως προς την εφαρμογή μιας στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης.
 • Πολυτομεακό σχεδιασμό και υλοποίηση της στρατηγικής με βάση την αλληλεπίδραση μεταξύ φορέων και έργων διαφόρων τομέων της τοπικής οικονομίας.
 • Δυνατότητα εφαρμογής μιας πολυταμειακής προσέγγισης.
Διαβάστε περισσότερα

 


Οι Διμερείς και Πολυμερείς Ε&Τ Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των δύο συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην κάθε διακρατική Προκήρυξη για την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων και από τα δύο Κράτη.

Ως «Δικαιούχος Φορέας» χαρακτηρίζεται ο Έλληνας εταίρος του έργου (Ερευνητικός φορέας, Επιχείρηση ή άλλος φορέας), που συμμετέχει σε ένα ή περισσότερα έργα.

Διαβάστε περισσότερα

 


Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6)
Διαβάστε περισσότερα

 


Το «HORIZON 2014-2020» αποτελεί ένα χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της Έρευνας και της Καινοτομίας, με Π/Υ περίπου 80 δις. ευρώ. Στόχος της προγραμματικής περιόδου είναι η επίτευξη της ανάπτυξης επιχειρηματικών ιδεών, αξιοποιώντας την έρευνα και την καινοτομία ως κινητήριο μοχλό. Στο ίδιο πλαίσιο, σκοπός είναι και η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων που γεννιούνται από τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες.

Διαβάστε περισσότερα