Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Σεμινάριο για την απόκτηση επάρκειας συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» του ΕΟΠΠΕΠ

Η MASTER AE σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ υλοποιεί και ξεκινά κάθε μήνα σεμινάρια προετοιμασίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία των 150 ωρών (ένταξη στην κατηγορία ββ, άρθρου 67, Ν.3486/2016)
Πρωτοποριακό πρόγραμμα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την πιστοποίηση του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).
Με την έκδοση της πιστοποίησης εντάσσεστε στο επίσημο μητρώο εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ (Υπουργείο Παιδείας) & συμμετέχετε σε προκηρύξεις για την πρόσληψη εκπαιδευτών ενηλίκων σε δομές Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ, ΔΚΔΒΜ, ΚΔΒΜΙΙ, ΚΕΕ, ΚΕΔΙΒΙΜ) και στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) όπως αυτές διαμορφώνονται κατά έτος.
Το σεμινάριο προσφέρεται με την σύγχρονη οπτικοακουστική μέθοδο blended learning (ασύγχρονη, σύγχρονη τηλεκατάρτιση και φυσική παρουσία στην αίθουσα για όσους το επιθυμούν)
Καλύπτει όλο το υλικό της διαδικασίας εξέτασης για τη πιστοποίηση. Σας δίνει τη δυνατότητα να εξοικειωθείτε με τις τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων, και να σχεδιάσετε, αλλά και να υλοποιήσετε μικροδιδασκαλία.

Χρονικός προγραμματισμός ενοτήτων
Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση 140 ώρες Όλα τα κεφάλαια
Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση 8 ώρες
 • Ενεργητικές τεχνικές
 • Χαρακτηριστικά ομάδων & ευπαθών ομάδων
 • Διεργασία σε ομάδες
Φυσική παρουσία/Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση: 12 ώρες
 • Θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Tεχνική μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσιάσεις μικροδιδασκαλίας

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας εκπαιδευτών Ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης» Γ.Π. 2082 23/10/2012 ΦΕΚ 2844, τ. Β, 2012 οι προβλεπόμενες εξεταστικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

Γραπτή εξεταστική δοκιμασία: Στόχος της γραπτής εξεταστικής δοκιμασίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σχετικά με τον σχεδιασμό, την οργάνωση και προετοιμασία της εκπαιδευτικής παρέμβασής τους με βάση τις αρχές μάθησης των ενηλίκων, τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τη δυναμική της ομάδας.

Η εξεταστική δοκιμασία διαρκεί μία ώρα και περιλαμβάνει ανοικτά ερωτήματα που απαιτούν σύντομη απάντηση. Για την αξιολόγηση των ικανοτήτων η εξέταση μπορεί να περιλαμβάνει και μελέτη περίπτωσης, κατά την οποία οι υποψήφιοι καλούνται μέσω της παρακολούθησης βιντεοσκοπημένης διδασκαλίας να εντοπίσουν στοιχεία όπως: χαρακτηριστικά της ομάδας εκπαιδευομένων, τρόπος διαπραγμάτευσης, εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν, συνθήκες λειτουργίας της ομάδας κ.ά.

Παρουσίαση μικροδιδασκαλίας: Στόχος παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας είναι η αξιολόγηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των εκπαιδευτών σε ότι αφορά την υλοποίηση της εκπαιδευτικής τους παρέμβασης. Αξιολογούνται η χρήση ενεργητικών μεθόδων μάθησης, η ενθάρρυνση του διάλογου και η κριτική σκέψη.

Η παρουσίαση της μικροδιδασκαλίας διαρκεί είκοσι (20) λεπτά της ώρας σε θεματικό αντικείμενο επιλογής του υποψηφίου ενώπιον ομάδας συνυποψηφίων.

Η μικροδιδασκαλία, η οποία και βιντεοσκοπείται, συνοδεύεται από το σχέδιο μαθήματος του υποψηφίου. Μετά το τέλος της παρουσίασης της μικροδιδασκαλίας, ο υποψήφιος παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις στους αξιολογητές, στο πλαίσιο σύντομης συνέντευξης, διάρκειας δέκα (10) λεπτών της ώρας, σχετικά με τη μικροδιδασκαλία του.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Δια Βίου Μάθηση- Εκπαίδευση ενηλίκων: Οικονομία, Κοινωνία, Πολιτική
 • Ιστορική εξέλιξη-Εκπαιδευτική Πολιτική
 • Θεωρίες Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Η Εκπαιδευτική Οµάδα στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Βασικές Ικανότητες-Φύλο-Διαπολιτισμικότητα
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
 • Εκπαιδευτικές Τεχνικές-Εποπτικά Μέσα
 • Μεθοδολογία σχεδιασμού Περιεχομένου – Διδακτικών Ενοτήτων σε πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό Υλικό-Τρόποι Δημιουργίας Εκπαιδευτικού Υλικού για Πλατφόρμες στην Εκπαίδευση/ Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη Μικροδιδασκαλίας
 • Αξιολόγηση Προγραμμάτων Εκπαίδευσης Ενηλίκων

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να:
 • Γνωρίζουν τη διαφορετικότητα των εννοιών Εκπαίδευση Ενηλίκων και Κατάρτιση, τις αρχές και την πολιτική που τις διέπουν
 • Σχεδιάζουν και υλοποιούν διδασκαλία σε ενήλικες σύμφωνα με τις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Έχουν αποκτήσει γνώση των σύγχρονων μεθόδων διδακτικής
 • Οργανώνουν προγράμματα διδασκαλίας σύμφωνα με το διαφορετικό προφίλ κάθε ομάδας και αντιμετωπίζουν φαινόμενα φυλετικών και άλλων διακρίσεων
 • Σχεδιάζουν και Παρουσιάζουν μια μικροδιδασκαλία
 • Χρησιμοποιούν τις κατάλληλες τεχνικές, μεθόδους και τα μέσα στην εκπαιδευτική διεργασία

Το πρόγραμμα απευθύνεται

 • Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Λογιστές, Οικονομολόγους
 • Νομικούς
 • Ψυχολόγους
 • Αρχιτέκτονες, μηχανικούς και συναφή επαγγέλματα
 • Φυσικούς, χημικούς, μαθηματικούς, βιολόγους
 • Φοιτητές
 • Τεχνολόγους, Τεχνικούς βοηθούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς
 • Ειδικευμένους τεχνίτες
 • Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ασύγχρονη τηλεκατάρτιση, Σύγχρονη Τηλεκατάρτιση Φυσική Παρουσία σε πιστοποιημένες και αδειοδοτημένες δομές της Master AE
Το πρόγραμμα κατά τη διάρκεια των ωρών φυσικής παρουσίας περιλαμβάνει, βιωματικές και ομαδοσυνεργατικές δράσεις και παρουσίαση σε συνθήκες προσομοίωσης της εξέτασης μιας μικροδιδασκαλίας.

Ο ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ:

Προηγείται σε τυχόν προσλήψεις προσωπικού σε δομές που ασχολούνται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων, όπως τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, τα ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, τα προγράμματα voucher.

Έχει επιπλέον μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών ΙΕΚ και ΣΔΕ

Εκπαιδευτής ενηλίκων, ο οποίος δεν είναι πιστοποιημένος από τον ΕΟΠΠΕΠ, δεν θα μπορεί να διδάσκει σε προγράμματα συμπληρωματικής εκπαίδευσης, σε σεμινάρια, σε επιμορφώσεις που οργανώνονται από φορείς Δια Βίου Μάθησης (Πανεπιστήμια, Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, ΣΔΕ).

Σας ενημερώνουμε πως τα παραρτήματά της MASTER σε Αργυρούπολη, Νέο Ηράκλειο Αττικής, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη και Θεσσαλονίκη λειτουργούν και ως εξεταστικά κέντρα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος