Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση e-learning

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεκατάρτισης iclass αναπτύξτε τις επαγγελματικές δεξιότητες σας Online από το χώρο σας, εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή σας.e-learning

Προγράμματα με ασύγχρονο e-learning


Σκοπός προγράμματος:

Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων για τη σημασία του τουρισμού για την Ελληνική & την τοπική οικονομία - βασικές έννοιες και αρχές του τουρισμού - τουριστικές ανάγκες στην ιεράρχηση των αναγκών του ανθρώπου σήμερα - βασικά στοιχεία της τουριστικής νομοθεσίας Να κατονομάζουν, περιγράφουν και εξηγούν τους στόχους, την δομή και τις λειτουργίες από την πλευρά της επιχείρησης – οικονομικής μονάδας. Επιπλέον κατάρτιση και κατανόηση στην παροχή ειδικών υπηρεσιών και τη δημιουργία πακέτων εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Καταγραφή ενεργοποιημένων και μη τουριστικών αγαθών (πόρων) με ειδική βαρύτητα για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών. Σκιαγράφηση αναγκών και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ομάδας στόχου. Διαμόρφωση του κατάλληλου προϊόντος, εξασφάλιση προμηθευτών για τις επιμέρους υπηρεσίες που το συνθέτουν. Κοστολόγηση προϊόντος. Δημιουργία έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού (μπροσούρα – κατάλογοι – shell folders). Προβολή – προώθηση – πώληση.

Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
Προβολή –Marketing-Δημόσιες Σχέσεις Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων και Τουριστικών Προϊόντων – τρόποι και συστήματα προβολής 60 100
Αρχές Διοίκησης και Οργάνωσης Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων - Τουριστικών Καταλυμάτων 45 80
Τουριστική Βιομηχανία - Τουριστική Νομοθεσία - Τουριστική Ψυχολογία-Μορφές Τουρισμού – Εναλλακτικός Τουρισμός - Θαλάσσιος Τουρισμός 40 80
Η Βιομηχανία της Φιλοξενίας - Τουριστική Επιχείρηση ως Σύστημα-Ποιότητα Παρεχομένων Υπηρεσιών 40 80
Τουριστικά Επαγγέλματα 584

Σκοπός προγράμματος:

Τo πρόγραμμα αποσκοπεί στο να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να γνωρίσουν, να ανανεώσουν και να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους γνώσεις στις αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων, στο σύγχρονο management και marketing. Nα κατανοήσουν την ψυχολογία και συμπεριφορά των αγορών σε περίοδο κρίσης. Να βελτιώσουν την επικοινωνία με τον πελάτη και να εμβαθύνουν στη διαδικασία και τεχνική της πώλησης. Να αναπτύξουν ένα επίπεδο παραπάνω τις δεξιότητες τους στις πωλήσεις, να προσαρμοστούν στα επίπεδα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται από την επιχείρηση. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του προγράμματος είναι σχεδιασμένο με τρόπο ώστε, αφενός να καλύπτονται οι εξειδικευμένες ανάγκες κατάρτισης που έχουν οι καταρτιζόμενοι και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις υποχρεώσεις που έχουν ως προς την επιχείρηση και αφετέρου να εξασφαλίζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες και σε επιπλέον θέματα γενικού ενδιαφέροντος που ‘’θωρακίζουν’’ τον καταρτιζόμενο και του εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για καλύτερες και ασφαλέστερες συνθήκες εργασίες στο μέλλον.

Οι βασικοί άξονες του εκπαιδευτικού περιεχομένου του προγράμματος που καλύπτουν τις παραπάνω εξειδικευμένες ανάγκες των καταρτιζομένων αλλά και τις ‘’ειδικές γνώσεις και δεξιότητες’’ τους είναι:
 • να εξοικειωθούν οι καταρτιζόμενοι με τη φιλοσοφία, τις πρακτικές και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, ώστε να καταστούν χρήσιμοι και παραγωγικότεροι
 • να κατανοήσουν την ανάγκη για υιοθέτηση νέων γνώσεων, μεθόδων, νοοτροπιών και τεχνικών εργαλείων (αυτοματοποιημένα συστήματα/πληροφορική κ.ά.) που εμφιλοχωρούν στο νέο επιχειρησιακό/επιχειρηματικό περιβάλλον
 • να δημιουργήσουν ομάδες και υποομάδες υψηλής αποτελεσματικότητας, που είναι με τέτοιο τρόπο οργανωμένες ώστε να επιτυγχάνουν αυξημένη απόδοση και συμμετοχή
 • να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, με την προσαρμογή τους στις νέες τεχνικές και μεθόδους εργασίας
 • να ενημερωθούν για τους τρόπους κοινής αποδοχής στην εφαρμογή των νέων μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης σύμφωνα με την προτεινόμενη αναδιοργάνωση της επιχείρησης όπως προκύπτει από το προτεινόμενο σχέδιο αναδιάρθρωσης
 • να αποκτήσουν οι καταρτιζόμενοι ένα ευρύτερο πλαίσιο γνώσεων στον κλάδο που δραστηριοποιείται η επιχείρηση
 • να ενισχύσουν την εικόνα της επιχείρησης στο εξωτερικό περιβάλλον
 • να γνωρίσουν τις προτεινόμενες διαρθρωτικές αλλαγές στην επιχείρηση και τον τρόπο λειτουργίας του νέου εργασιακού περιβάλλοντος
 • να πληροφορηθούν και να ευαισθητοποιηθούν με τις έννοιες και πρακτικές της τήρησης κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας.
Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
Δημιουργία Λειτουργία Επιχείρησης-Νομική Μορφή-Οικονομική Λειτουργία Κόστος-ΜΜΕ 155 225
Επιχειρήσεις-Επιχειρηματικότητα-Τεχνολογίες Πληροφοριών στις Επιχειρήσεις-Επενδύσεις-Επενδυτικά Προγράμματα 56 80
Διοίκηση-Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων-Εργασία-Εργασιακές Σχέσεις-Κρίσεις-Διαχείριση Κρίσεων 125 195
Project Management & Risk Management Έργων 37 90
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 40 90
Διασφάλιση Ποιότητας-Ποιοτική Εξυπηρέτηση 40 80
Εφοδιαστική Αλυσίδα 40 80

Σκοπός προγράμματος:

Απόκτηση του αναγκαίου εννοιολογικού και θεωρητικού υπόβαθρου στο εμπόριο, τις πωλήσεις, του marketing κλπ. κατανοώντας την ανάγκη αλλά και την πρόκληση της διεπιστημονικής προσέγγισης των θεμάτων που εντάσσονται στα πλαίσια της σχετικής έρευνας. Εκτίμηση της δυναμικής των μεθόδων και τεχνολογιών που εμπλέκονται σήμερα, καθώς επίσης και την επίδραση τους σε επιχειρηματικές και καταναλωτικές διαδικασίες και στις σχέσεις μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών (επιχείρηση - καταναλωτής - δημόσιος φορέας). Κατανόηση των κρίσιμων παραγόντων και των οφελών που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση πρωτοβουλιών στο marketing ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν και να εφαρμόσουν μια δεδομένη στρατηγική πωλήσεων ή επιχειρηματικό μοντέλο παρουσίασης προϊόντων αλλά και να μπορούν να εντοπίσουν αναδυόμενα ανάγκες και να εφαρμόζουν τις πλέον προσήκοντα μοντέλα, μεθόδους και στρατηγικές προσέγγισης ενός υποψήφιου πελάτη.

Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
Marketing-Ηλεκτρονικό Εμπόριο 110 170
Εμπόριο – Πωλήσεις - Χονδρικές Λιανικές 55 100
Διαχείριση Παραπόνων-Εξυπηρέτηση Πελατών 65 100

Σκοπός του προγράμματος:

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει ένα εγχειρίδιο «πράσινης ενημέρωσης» για το διοικητικό προσωπικό και στελέχη όλων τομέων της οικονομίας. Η εκπαίδευση αυτή απαντά στην ανάγκη για ενημέρωση σχετικά με το τί είναι η Πράσινη Ανάπτυξη, ποιά οφέλη μπορεί να προσφέρει παρουσιάζοντας τις προοπτικές εξέλιξης, ποιες είναι οι βασικές αρχές προστασίας του περιβάλλοντος και επιπλέον:
 • Γνώση και ενημέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με τις βασικές αρχές τις περιβαλλοντικής διαχείρισης σε επίπεδο επιχείρησης
 • Παρουσίαση νέων τρόπων σχεδιασμού, ανάπτυξης, εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 14001:2004, καθώς και τον τρόπο συμμόρφωσης με τον Κανονισμό EMAS (761/2001 της Ε.Ε.)
 • Εντοπισμός περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων, και τρόπος αξιολόγησή τους - Καθορισμός Μέτρων μείωσης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Βασική Νομοθεσία για το περιβάλλον και τις επιδράσεις που αυτή έχει στις επιχειρήσεις
 • Αντικειμενικοί σκοποί και Περιβαλλοντικά Προγράμματα
 • Εφαρμογή και Λειτουργία Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
 • Ευκαιρίες - Δυνατότητες απασχόλησης/ανάπτυξης μέσω στοχευμένων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
 • Επιχειρησιακές χρηματοδοτήσεις μέσω υιοθέτησης πράσινων πρακτικών
 • Χρήση και εφαρμογή των ΑΠΕ
Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
Περιβαλλοντική Διαχείριση-Πράσινη Χρηματοδότηση/Ανάπτυξη 86 125
Περιβαλλοντική Προστασία Διαχείριση & Πολιτική – Βασικές Αρχές Προστασίας - Πρότυπο ISO 14001 40 120
Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία-Νομοθεσια-Υποχρεώσεις Εργοδοτών 18 40
Περιβαλλοντική Διαχείριση– Βασικές Αρχές Προστασίας - Πρότυπο ISO 14001 97 120

Σκοπός του προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει σκοπό να ενημερώσει τους συμμετέχοντες στις σύγχρονες επιστημονικές σχεδιασμού, υλοποίησης και μεθόδους συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Εργαλειομηχανών, καθώς και στοιχεία από τη Χημική Βιομηχανία και τέλος όλες οι απαιτούμενες γνώσεις που αναγκαιούν στις εξορυκτικές διαδικασίες για εξορύξεις υλικών και εφαρμογή στην παραγωγή Μαρμάρου. Στόχος του προγράμματος είναι να επιμορφωθούν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι για τους συνήθεις κινδύνους που υπάρχουν στο εργασιακό τους περιβάλλον, ώστε να είναι σε θέση να τους αναγνωρίζουν, να εκτιμούν τις συνέπειες και να ακολουθούν καλές πρακτικές αντιμετώπισής τους.

Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
Χημική Βιομηχανία 55 95
Υγραεριοκίνηση 90 155
Εργαλειομηχανές - Ελασματουργικές Εργασίες 60 110
Λατομεία - Εξορύξεις - Τεχνολογία Υλικών - Παραγωγή Μαρμάρου 140 240
Ηλεκτρολογικό Μηχανολογικό Σχέδιο - Θερμο-υδραυλικές/Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις 105 75
Συντήρηση - Ολοκληρωμένα Συστήματα Συντήρησης - Total Production Maintenance 40 65

Σκοπός του προγράμματος:

Η εκπαίδευση και η παιδεία στα θέματα υγείας και υγιεινής και ασφάλειας, καθώς και πρόληψης αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διατήρηση και τη βελτίωση ποιότητας. Και οι δυο αυτοί παράγοντες επιβάλλεται να αποτελούν έναν από τους στόχους της εκπαίδευσης των νέων, οι οποίοι είναι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι κάθε χώρας. Ειδικά στην ανώτατη εκπαίδευση, οι νέοι πρέπει να αποκτούν και τις κατάλληλες πρακτικές γνώσεις, ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν βασικές αρχές τόσο της προσωπικής όσο και της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας.

Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
Σχεδιασμός - Ανάπτυξη - Εφαρμογή Συστήματος HACCP 170 260
Νοσοκομεία - Νοσοκομειακή Περίθαλψη - Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 180 300
Περιβαλλοντική Διαχείριση - Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία - Χημική Βιομηχανία 30 45
Κοινοτική Νοσηλευτική 200 450

Σκοπός του προγράμματος:

Η ενότητα Βασικές Έννοιες Πληροφορικής έχει σκοπό να διδάξει μερικές από τις βασικές έννοιες στον τομέα της Πληροφορικής. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής σε αυτήν την ενότητα:
 • Θα είστε σε θέση να κατανοείς μερικές από τις βασικές έννοιες της Πληροφορικής
 • Θα γνωρίζεται το υλικό και το λογισμικό μέρος του προσωπικού υπολογιστή
 • Θα μπορείτε να κατανοείτε μερικές από τις στοιχειώδεις έννοιες από το χώρο της πληροφορικής, όπως είναι η αποθήκευση δεδομένων και η χρήση της μνήμης (RAM-ROM)
 • Θα γνωρίζετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα δίκτυα πληροφοριών στους υπολογιστές
 • Θα είστε έτοιμοι να λάβετε μέρος στις εξετάσεις για το ECDL μετά την εκπαίδευσή σας στο πακέτο της Microsoft Office.
Οι ενότητες αυτές αποτελούνται από διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό, δηλαδή υλικό στο οποίο θα καλείστε να συμμετέχετε σε κάθε βήμα σχεδόν της ανάπτυξής του ή όπου εκπαιδευτικά κρίνεται σκόπιμο.

Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
WIN 8-OFFICE 2013 82 90
WIN 7-OFFICE 2010 82 90
Microsoft Office 2003 80 90
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ-ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΣΗ 72 100
ADVANCED COMPUTING 249 500
Σχεδιαστικά Προγράμματα 30 80


Ενότητες προγράμματος:

Κατηγορία Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Ώρες Κόστος
Α'Βοήθειες Παροχή Α' Βοηθειών 20 30
Ασφάλεια Ξενοδοχείων Ασφάλεια Ξενοδοχειακών Μονάδων 80 120
Σεμινάρια Τεχνικού Aσφαλείας - Επιμόρφωση Eργοδοτών και Εργαζομένων Τεχνικοί Ασφαλείας για Επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας (Ψηφιακά Συστήματα Ασφαλείας) 40 80


Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
Μεταφορές - Επικοινωνίες 153 330


Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
Μεταφορές - Επικοινωνίες 60 110
Πτηνά-Πουλερικά 34 70

Σκοπός του προγράμματος:

Το αντικείμενο της διαδικασίας συνίσταται στην ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων και ειδικότερα στην επίτευξη ικανού επιπέδου κατανόησης και παραγωγής τόσο προφορικού όσο και γραπτού λόγου από τους συμμετέχοντες. Κύριος και τελικός σκοπός είναι η επιτυχής αντιμετώπιση των καθημερινών καταστάσεων, στις οποίες η ορθή γλωσσική επικοινωνία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, και κατ' επέκτασιν η ομαλή ενσωμάτωση των αλλοδαπών-παλιννοστούντων-ομογενών στον κοινωνικό ιστό της Ελλάδας.

Ενότητες προγράμματος:

Τίτλος Ώρες Κόστος
Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας 1 10 40
Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας 2 15 60
Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας 3 25 100