ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr

Σεμινάρια για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη Η ΜASTER AE Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης πραγματοποιεί σεμινάρια για τους εμπειροτέχνες τεχνίτες οχημάτων για την απόκτηση της άδειας του Μηχανοτεχνίτη / Ηλεκτροτεχνίτη: Προβλέπεται εκπαίδευση σε τεχνίτες και εμπειροτεχνίτες, εργαζομένους και εργοδότες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και οι όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται στον Ν. 1575/85 (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85).

Με το πέρας της εκπαίδευσης χορηγούνται Βεβαιώσεις Κατάρτισης όπως προβλέπεται από το Νόμο για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος [με βάση την ύλη που ορίζεται από την υπ. αριθμ. 73102/715/1988 (ΦΕΚ 302 Β) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών]. Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι & οι εργοδότες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στις εκπαιδευτικές δομές της MASTER σε όλη την Ελλάδα.

Για την ειδικότητα του Ηλεκτροτεχνίτη τα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Ηλεκτρισμός – αγωγιμότητα
 • Γεννήτρια
 • Συσσωρευτές
 • Εκκινητές
 • Πολύμετρα
 • Όργανα ελέγχου
 • Εγκατάσταση φωτισμού
Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη υπερκαλύπτει και τα επαγγελματικά δικαιώματα του Τεχνίτη Οργάνων.


Επίσης, ο Μηχανοτεχνίτης και ο Ηλεκτροτεχνίτης επιτρέπεται να επισκευάζει και να συντηρεί πάσης φύσεως συστήματα κλιματισμού οχημάτων (air condition, climatair κλπ.), βάσει της παρ.3 άρθρ.20 του Ν.3534/2007,ΦΕΚ Α΄ 40/23.2.2007.

Η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανοτεχνίτη ή Ηλεκτροτεχνίτη δίνει πολλαπλές δυνατότητες και επαγγελματικές διεξόδους στον κάτοχό της και είναι πολύ σημαντική η απόκτησή της!

Τα παραπάνω σύμφωνα με τον Νόμο 1575/85, όπως τροποποιήθηκε  με τον Νόμο 3185/2003 (άρθρο 18), τον Νόμο 3534/2007, ΦΕΚ Α΄ 40/23.2.2007 και τον Νόμο 3710/2008, ΦΕΚ Α 216/23.10.2008. Ισχύει και η ΚΥΑ Ε/6742/1999 περί απαιτούμενων προσόντων για τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος τεχνιτών καθώς και η ΥΑ 66484/6166 (ΦΕΚ Β΄69/16.1.2015).

Προϋποθέσεις:

 • Ο εμπειροτέχνης χρειάζεται να κάνει ένα σεμινάριο 100 ωρών (για μία από τις δύο ειδικότητες) και να έχει ελάχιστη σχετική προϋπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών, η οποία πρέπει να έχει διανυθεί την τελευταία 15ετία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση ασκήσεως επαγγέλματος:

  1. Αίτηση
  2. Παράβολο 29,50 € (Δ.Ο.Υ.)
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  4. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες (τύπου ταυτότητας)
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: " Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία και δεν υπόκειμαι στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 «στρατολογία των Ελλήνων»."
  6. Πιστοποιητικό εργασίας (υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και θεωρημένο από τον επόπτη εργασίας - το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας).
  7. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή Κ.Ε.Κ (100 ωρών), από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του.

Σημαντική Σημείωση
Ελάχιστη προϋπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών, η οποία πρέπει να έχει διανυθεί την τελευταία 15ετία

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.