Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας - Επανένταξη - Ενεργοποίηση

Οι ωφελούμενες που συμμετέχουν στην Πράξη είναι 35 άνεργες γυναίκες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Το Έργο αφορά σε δράσεις Δημοσιότητας, Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης με σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία, διατήρηση και βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας στο Δήμο Δράμας στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας.

Το έργο υλοποιείται από την Ένωση Κυριών Δράμας – Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014 – 2020»

Στο πλαίσιο του έργου υλοποιούνται οι παρακάτω ενέργειες:

  • Ατομική και Ομαδική Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού (18 συνεδρίες ανά ωφελούμενη)
  • Υλοποίηση Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης διάρκειας 130 ωρών.
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων κάθε ωφελούμενης, από αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης.

«Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας - Επανένταξη – Ενεργοποίηση»

Η ΕΝΩΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΔΡΑΜΑΣ – ΣΠΙΤΙ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ μέσω του έργου «Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας - Επανένταξη - Ενεργοποίηση» έχει ως βασικό στόχο την προετοιμασία των ωφελούμενων γυναικών για τη βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας κυρίως με την αναβάθμιση των προσόντων τους και την κτήση νέων δεξιοτήτων οι οποίες έχουν ιδιαίτερη ζήτηση από τις επιχειρήσεις στα πλαίσια της εισαγωγής καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης στο παραγωγικό τους μοντέλο. Η βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων θα βοηθήσει ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας οικονομικής πραγματικότητας.

Αποσκοπούμε στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποκλεισμού.

Παράλληλα εξυπηρετείται η προώθηση ενός νέου παραγωγικού προτύπου στην πόλη της Δράμας, το οποίο δίνει έμφαση σε νέους δυναμικούς κλάδους της αστικής οικονομίας μιας και έρχεται να υποστηρίξει την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας της κοινωνικής και καινοτόμου μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της εξωστρεφούς επιχειρηματικής δράσης δίνοντας στις ωφελούμενες τις προϋποθέσεις να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη-βιώσιμη επιχείρηση.


Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας - Επανένταξη - Ενεργοποίηση 1 Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας - Επανένταξη - Ενεργοποίηση 2 Ανάπτυξη δράσεων γυναικείας επιχειρηματικότητας - Επανένταξη - Ενεργοποίηση 3

ΕΣΠΑ Logo