Επιδοτούμενα Προγράμματα ΟΑΕΔ 2018: ΛΑΕΚ 0,24% για εργαζόμενους

Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλει κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ και τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της. Εκτός των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα υποχρεωμένοι να καταβάλουν την παραπάνω εισφορά είναι το Δημόσιο, οι Ν.Π.Δ.Δ. και οι Ο.Τ.Α. για τους ασφαλισμένους τους που υπάγονται έστω και σε ένα κλάδο ασφάλισης του ΟΑΕΔ, συνεισπράττεται με τις υπέρ ΙΚΑ εισφορές και υπολογίζεται επί των αποδοχών επί των οποίων υπολογίζονται οι εισφορές του ΙΚΑ.

Κάθε χρόνο ο ΟΑΕΔ δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να εισπράξουν το 70% της εισφοράς ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ που έχουν καταβάλει το προηγούμενο και τρέχον έτος, με αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού τους και με βάση τους όρους που θέτει το πρόγραμμα.

Επίκαιρα Προγράμματα ΛΑΕΚ

Σε ποιούς απευθύνεται και αφορά: Όλες οι Υπηρεσίες και Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα (Φορείς Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και επιχειρήσεις, των οποίων τη διοίκηση ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο).
Ποιες απαιτήσεις καλύπτονται: Το πρόγραμμα αφορά υπαλλήλους οι οποίο/ες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους:
- συντάσσουν δημόσια έγγραφα,
- διαχειρίζονται έγγραφα (πρωτοκολλούν, αρχειοθετούν, επικυρώνουν κ.ά.)
- εκδίδουν διοικητικές πράξεις
- εμπλέκονται στη διακίνηση, διαβίβαση δημοσίων εγγράφων
- προετοιμάζουν διοικητικές πράξεις προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
- αναζητούν διοικητικές πράξεις στο διαδίκτυο ή σε νομικές και λοιπές βάσεις δεδομένων

Τι αναλύεται και παρουσιάζεται: Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων των δημοσίων υπαλλήλων για τη σύνταξη και έκδοση δημοσίων εγγράφων, την αρχειοθέτηση, διαχείριση και διακίνησή τους, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών τους και να βελτιωθεί η διαλειτουργικότητα και επικοινωνία εντός της Υπηρεσίας, αλλά και μεταξύ των υπηρεσιών του Δημοσίου και των πολιτών.

Επίσης το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην υιοθέτηση ενός γραπτού λόγου στη Δημόσια Διοίκηση που να διέπεται από κανόνες ομοιομορφίας τόσο στη χρήση φράσεων όσο και στη λεκτική διατύπωση των δημοσίων εγγράφων έτσι ώστε να εξαλειφθούν τα έμφυλα στερεότυπα, που αναπαράγουν συνειδητά και ασυνείδητα διακρίσεις που συνδέονται με τα κοινωνικά φύλα, τους άνδρες και τις γυναίκες.

Στόχος Σεμιναρίου: Οι επιμορφωνόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • διακρίνουν και να εξηγούν τις αρχές που διέπουν τη Διοικητική Επικοινωνία
 • αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές διοικητικής επικοινωνίας και τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθεμία
 • εξοικειωθούν με το νομικό πλαίσιο που αφορά στη Διοικητική επικοινωνία και να το εφαρμόζουν στην υπηρεσία τους
 • ελέγχουν τη νομιμότητα ενός εγγράφου
 • εφαρμόζουν τις αρχές και τους κανόνες νομιμότητας στη σύνταξη δημοσίων εγγράφων
 • κρίνουν ένα έγγραφο ως προς το κύρος του
 • συντάσσουν έγκυρα έγγραφα
 • αναγνωρίζουν και να διακρίνουν δημόσια έγγραφα, διοικητικά έγγραφα και διοικητικές πράξεις
 • να περιγράφουν τη δομή και τα χαρακτηριστικά διαφόρων ειδών δημοσίων εγγράφων
 • αναγνωρίζουν τη δομή και τα μέρη κάθε τύπου διοικητικού εγγράφου
 • ελέγχουν και να αξιολογούν την αρτιότητα ενός διοικητικού εγγράφου και να διορθώνουν ενδεχόμενα λάθη που εντοπίζουν στη σύνταξή του
 • εξηγούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής σύνταξης διαφορετικών τύπων διοικητικών εγγράφων
 • διακρίνουν τα χαρακτηριστικά και τη μορφή διαφορετικών τύπων διοικητικών εγγράφων
 • συντάσσουν ορθά τυποποιημένα διοικητικά έγγραφα
 • περιγράφουν διαθέσιμα εργαλεία ΤΠΕ και τρόπους αξιοποίησής τους για την ταχύτερη και ορθότερη σύνταξη τυποποιημένων δημοσίων εγγράφων
 • να κατανοούν και να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής διαδικασίας Ν 2690/1999 όπως ισχύει σήμερα
 • ορίζουν και να εξηγούν την έννοια της διοικητικής πράξης
 • διακρίνουν τα είδη των διοικητικών πράξεων
 • αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις έκδοσης των διοικητικών πράξεων
 • περιγράφουν και να εφαρμόζουν την ορθή διαδικασία πρωτοκόλλησης και διεκπεραίωσης των εγγράφων
 • να διακρίνουν τα είδη των εγγράφων που δύνανται να διακινούνται μέσω τηλεομοιοτυπίας ή/και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • περιγράφουν την ορθή διαδικασία διακίνησης διοικητικών εγγράφων με παραδοσιακά και ηλεκτρονικά μέσα, στην επικοινωνία τους εντός της Υπηρεσίας και με άλλες Υπηρεσίες ή πολίτες
 • να επιλέγουν τον ενδεικνυόμενο τρόπο διακίνησης/ διαβίβασης ενός εγγράφου σε διαφορετικές περιπτώσεις
 • εξηγούν τη σκοπιμότητα και την αναγκαιότητα ορθής αρχειοθέτησης των δημοσίων εγγράφων και τακτικής εκκαθάρισης των αρχείων
 • εφαρμόζουν αρχές και κανόνες ορθής αρχειοθέτησης των εγγράφων στην υπηρεσία τους
 • περιγράφουν και να εφαρμόζουν ορθά διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων
 • εντοπίζουν εργαλεία ΤΠΕ χρήσιμα για την αρχειοθέτηση των εγγράφων και να εκτιμούν τις δυνατότητες που τους προσφέρουν
 • διακρίνουν ποιες διοικητικές πράξεις είναι δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ) και ποιες όχι
 • αναγνωρίζουν το θεσμικό ρόλο και τις αρμοδιότητες του Εθνικού Τυπογραφείου (ΕΤ) αναφορικά με τη δημοσίευση Διοικητικών Πράξεων (ΑΔΠ) στην ΕτΚ
 • περιγράφουν την ορθή διαδικασία αποστολής διοικητικών πράξεων στο Εθνικό Τυπογραφείο (ΕΤ) και δημοσίευσής τους στην ΕτΚ
 • διακρίνουν τους διαφορετικούς τύπους των κειμένων που αποστέλλονται στο ΕΤ προς δημοσίευση, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους
 • εντοπίζουν σφάλματα στη σύνταξη διοικητικών πράξεων που αποστέλλονται στο ΕΤ προς δημοσίευση στην ΕτΚ, καθώς και στη διαδικασία αποστολής και δημοσίευσής τους
 • να κάνουν αναζητήσεις στην ιστοσελίδα του ΕΤ και να συλλέγουν πληροφορίες για την ορθή σύνταξη και δημοσίευση Διοικητικών Πράξεων

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αργυρούπολη/Αιγάλεω
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής:150€Από τις 2/8/2017 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το Νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τη συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς και Συμβάσεις με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των εμπλεκομένων έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα:

  Απευθύνονται σε:
 • Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων
 • Όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Κατάρτισης & Ανάρτησης Διακηρύξεων Δημοσίων Μελετών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Όλους τους Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ)
 • Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 • Στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ
 • Φοιτητές και απόφοιτοι ανώτερων και ανωτάτων σχολών Οικονομικών και λοιπών θετικών επιστημών.
 • Εργαζόμενοι σε διευθύνσεις - τμήματα - γραφεία δαπανών, συμβάσεων και διαγωνισμών των επιχειρήσεων.
 • Ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο πατήστε εδώ


Στόχος Σεμιναρίου : Ολοκληρωμένες Γνώσεις διαχείρισης δικτύων ΜΜ Επιχειρήσεων
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω
Διάρκεια: 80 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 400€
Δείτε εδώ το Πρόγραμμα εκπαίδευσης


Στόχος Σεμιναρίου : Η προχωρημένη μορφοποίηση εγγράφων ως σύγχρονο εργαλείο εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπολογισμών για αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Απευθύνεται : Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 10 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

  Περιεχόμενα
 • Προσαρμογή του Word
 • Χρήση προχωρημένων τεχνικών σε πίνακες
 • Προχωρημένες μορφοποιήσεις
 • Εισαγωγή αντικείμενων και μορφοποίηση αυτών
 • Εργασία με μεγάλα έγγραφα
 • Μορφοποίηση background του εγγράφου
 • Ανασκόπηση εγγράφου
 • Κουκίδες και αρίθμηση
 • Κεφαλίδες και υποσέλιδα
 • Συγχώνευση αλληλογραφίας
 • Προχωρημένες χρηστικές δυνατότητες

Στόχος Σεμιναρίου: Τα Λογιστικά Φύλλα ως σύγχρονο εργαλείο εφαρμογής αυτοματοποιημένων διαδικασιών και υπολογισμών για αύξηση της απόδοσης και παραγωγικότητας των εργαζομένων.
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 10 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 150€

  Περιεχόμενα
 1. Υπολογισμοί με δεδομένα
 2. Ονοματολογία κελιών και περιοχής
 3. Επικύρωση δεδομένων
 4. Μορφοποίηση υπό όρους
 5. Ταξινομήσεις - Φίλτρα
 6. Ειδικές λειτουργίες στην διαχείριση δεδομένων
 7. Συνδυασμός δεδομένων από πολλές πηγές
 8. Δυνατότητες προβλέψεων και εκτιμήσεων
 9. Δημιουργία δυναμικών φύλλων εργασίας με χρήση συγκεντρωτικών πινάκων (Pivot tables)
 10. Αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών με χρήση μακροεντολών

Στόχος Σεμιναρίου: Ολοκληρωμένες Γνώσεις Χειρισμού Η/Υ
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα, Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 42 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 200€


Στόχος Σεμιναρίου: Τα Social Media & το e-Marketing ως σύγχρονο μέσο εφαρμογής ολοκληρωμένων εκστρατειών marketing και μετάδοσης εταιρικού μηνύματος
Απευθύνεται: Εργοδότες, Στελέχη Επιχειρήσεων, Εργαζομένους.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής: Πρωινές & Απογευματινές ώρες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Αργυρούπολη / Χαλάνδρι/Ν. Ηράκλειο/Αιγάλεω & σύγχρονο e-learning
Διάρκεια: 12 ωρών
Αξία Συμμετοχής: 120€

Δικαιούχοι φορείς

Στο πρόγραμμα μπορούν να λάβουν μέρος Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Φορείς του Δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 παρ. 1 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει. Το προσωπικό το οποίο έχουν δικαίωμα να καταρτίσουν πρέπει να είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ και να υπάγεται έστω σε ένα Κλάδο Ασφάλισης του ΟΑΕΔ. Απαραίτητες προϋποθέσεις ένταξης:


 • Η καταβολή του ΙΚΑ της εργοδοτικής εισφοράς 0,24% από την επιχείρηση για τους εργαζόμενους σε αυτήν για το έτος 2018
 • Κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης η μη συμμετοχή της επιχείρησης σε πρόγραμμα κατάρτισης ΛΑΕΚ για εργαζόμενους σε μικρές επιχειρήσεις

Κατ’ εξαίρεση οι εργαζόμενοι σε Εποχιακές Επιχειρήσεις (άρθρο 24 του Ν. 1836/89) μπορούν να καταρτίζονται και κατά το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις αυτές δεν λειτουργούν.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο : 2106858760

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.