Σεμινάριο Δημόσιοι Διαγωνισμοί & Συμβάσεις

Από τις 8/8/2016 τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή το Νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο (Ν.4412/16) για τη συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς και Συμβάσεις με τη χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Για την ικανοποίηση των αναγκών όλων των εμπλεκομένων έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί τέσσερα εκπαιδευτικά προγράμματα:


Α. Εκπαίδευση στο νέο Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων

Απευθύνεται σε:
 • Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων
 • Όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Κατάρτισης & Ανάρτησης Διακηρύξεων Δημοσίων Μελετών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Όλους τους Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ)
 • Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 • Στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ
 • Φοιτητές και απόφοιτοι ανώτερων και ανωτάτων σχολών Οικονομικών και λοιπών θετικών επιστημών.
 • Εργαζόμενοι σε διευθύνσεις - τμήματα - γραφεία δαπανών, συμβάσεων και διαγωνισμών των επιχειρήσεων.
 • Ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
Διάρκεια: 10 ώρες
Κόστος: 180 €
Μέθοδος Διδασκαλίας: Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα και σε αίθουσα κατά περίπτωση

  Πλεονεκτήματα Σεμιναρίου:

 • Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δημοσίων αρχών/ φορέων/ υπηρεσιών, αλλά και των στελεχών ιδιωτικών επιχειρήσεων, που εμπλέκονται με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
 • Εμπέδωση και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου (Ν.4412/16), με το οποίο καθορίζονται, χωρίς διακρίσεις, ενιαίες διαδικασίες ανάθεσης όλων των μορφών δημοσίων συμβάσεων.
 • Ανάλυση των νέων διαγωνιστικών διαδικασιών επιλογής αναδόχου.
 • Περιγραφή των προβλέψεων – απαιτήσεων του νέου ηλεκτρονικού αποθετηρίου συλλογής & επεξεργασίας δεδομένων συμβάσεων και δαπανών (εξέλιξη Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.).
  Διδακτικές Ενότητες:

 1. Εισαγωγικά
 2. Ανάλυση και διάκριση βασικών εννοιών – Ορισμοί
 3. Αξία Δημοσίων συμβάσεων
 4. Προετοιμασία των Δημοσίων συμβάσεων
 5. Διαγωνιστικά μοντέλα υλοποίησης Δημοσίων συμβάσεων – Τεχνικές και εργαλεία
 6. Υποβολή Προσφορών
 7. Κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης οικονομικών φορέων
 8. Αποτελέσματα διαγωνισμού
Η εκπαίδευση
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από Συμβούλους Επιχειρήσεων, Οικονομολόγους – Πολιτικούς Επιστήμονες, ειδικούς στον τομέα του προγραμματισμού, της υλοποίησης και του νομικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών.

Β. Εκπαίδευση για τη Νομική Υποστήριξη κατά τη σύναψη Δημοσίων Συμβάσεων και τη συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς

Απευθύνεται σε:
 • Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων
 • Όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Κατάρτισης & Ανάρτησης Διακηρύξεων Δημοσίων Μελετών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Όλους τους Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ)
 • Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 • Στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ
 • Φοιτητές και απόφοιτοι ανώτερων και ανωτάτων σχολών Οικονομικών και λοιπών θετικών επιστημών.
 • Εργαζόμενοι σε διευθύνσεις - τμήματα - γραφεία δαπανών, συμβάσεων και διαγωνισμών των επιχειρήσεων.
 • Ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
Διάρκεια: 4 ώρες
Κόστος: 90 €
Μέθοδος Διδασκαλίας: Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα και σε αίθουσα κατά περίπτωση

  Πλεονεκτήματα Σεμιναρίου:

 • Παρουσίαση των νέων διαδικασιών υποβολής ενστάσεων και προσφυγών, στο πλαίσιο υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων.
 • Αναγνώριση της σημασίας της ορθής διαχείρισης των δημοσίων συμβάσεων προς αποφυγή συνήθων σφαλμάτων ή/ και παραλείψεων, που παρατηρούνται κατά την υλοποίησή τους.
  Διδακτικές Ενότητες:

 1. Εισαγωγικά
 2. Σύναψη και υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων
 3. Αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης
 4. Μηχανισμός ενστάσεων και προσφυγών
Η εκπαίδευση
Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από Συμβούλους Επιχειρήσεων, Οικονομολόγους – Πολιτικούς Επιστήμονες, ειδικούς στον τομέα του προγραμματισμού, της υλοποίησης και του νομικού ελέγχου των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών.

Γ. Εκπαίδευση για την Ψηφιακή Υπογραφή – Υπηρεσίες

Απευθύνεται σε:
 • Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων
 • Όλους τους Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ)
 • Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 • Στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ
 • Ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων

Η Ψηφιακή Υπογραφή βασίζεται σε Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό και δημιουργείται από Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής. Το σεμινάριο εξειδικεύεται στη χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής κατά τη συμμετοχή σε Δημόσιους Διαγωνισμούς με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

Διάρκεια: 4 ώρες
Κόστος: 180 €
Μέθοδος Διδασκαλίας: Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα και σε αίθουσα κατά περίπτωση
Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται το software και η παραμετροποίηση του συστήματος για την ορθή χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής.


Δ1. Πρακτική Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για Φορείς Δημοσίου για Προμήθειες και Υπηρεσίες

Απευθύνεται σε:
 • Όλους τους Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ)
 • Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 • Στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους την καταχώρηση στοιχείων στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ
Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος: 220 €
Μέθοδος Διδασκαλίας: Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα και σε αίθουσα κατά περίπτωση

Ποια είναι τα βήματα καταχώρησης στο Πληροφοριακό Σύστημα, από τη δημιουργία του αιτήματος έως την κατακύρωση των διαγωνιστικών αποτελεσμάτων.

Διδακτικές Ενότητες:
 1. Γενικά περί ΕΣΗΔΗΣ
 2. Θεσμικό Πλαίσιο
 3. Οι Κεντρικές Αναθέτουσες Αρχές
 4. Παραλαβή Κωδικών Πρόσβασης
 5. Ηλεκτρονικές Υπογραφές
 6. Δημιουργία, Καταχώρηση και Υποβολή Αιτήματος
 7. Αλλαγή και Ακύρωση Αιτήματος
 8. Έγκριση Αιτήματος
 9. Δημιουργία & Δημοσίευση Διακήρυξης Διαγωνισμού
 10. Διενέργεια Διαγωνισμού
 11. Αξιολόγηση Προσφορών
 12. Κατακύρωση Διαγωνιστικών Αποτελεσμάτων
 13. Δημοπρασίες από και χωρίς Διαγωνισμό
 14. Βασικές Συμβουλές
Εισηγητής

Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Δ2. Πρακτική Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για Φορείς Δημοσίου για Διαγωνισμούς Δημοσίων Έργων

Απευθύνεται σε:
 • Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων
 • Όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Κατάρτισης & Ανάρτησης Διακηρύξεων Δημοσίων Μελετών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος: 220 €
Μέθοδος Διδασκαλίας:Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα και σε αίθουσα κατά περίπτωση

Διδακτικές Ενότητες:
  Διαδικασία Ανάρτησης Διακηρύξεων Δημοσίων Μελετών με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη σχέση Ποιότητας/ Τιμής (αρθρ.86/Ν.4412/2016):

 1. Δικαιολογητικά
 2. Τεχνική Προσφορά
 3. Οικονομική Προσφορά
 4. Παρουσίαση «Βασικού Μενού» & Κονσόλας «Διαχείρισης Διαγωνισμών»
  • Πως γίνεται σωστά η «Μετάφραση» της Έντυπης Διακήρυξης στον «Συστημικό Διαγωνισμό»
  • Γενικά Στοιχεία Διαγωνισμού
  • Τεχνική Προσφορά
  • Οικονομική Προσφορά
  • Στοιχεία ελέγχου
  • Πρόσθετα στοιχεία Διαγωνισμού
  • Προμηθευτές
  • Εκτυπώσεις
 5. Κατάταξη Προσφορών βάσει Κριτηρίου
 6. Άλλα ειδικά θέματα για την Ηλεκτρονική Ανάρτηση & Αποσφράγιση για Διαγωνισμούς Δημοσίων Μελετών
Εισηγητής

Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.


Δ3. Πρακτική Παρουσίαση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για Ιδιώτες και επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε Δημόσιους Διαγωνισμούς

Απευθύνεται σε:
 • Φοιτητές και απόφοιτοι ανώτερων και ανωτάτων σχολών Οικονομικών και λοιπών θετικών επιστημών.
 • Εργαζόμενοι σε διευθύνσεις - τμήματα - γραφεία δαπανών, συμβάσεων και διαγωνισμών των επιχειρήσεων.
 • Ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων.
Διάρκεια: 12 ώρες
Κόστος: 220 €
Μέθοδος Διδασκαλίας:Σύγχρονη τηλεκατάρτιση με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα και σε αίθουσα κατά περίπτωση

Διδακτικές Ενότητες:
 1. Στάδιο προετοιμασίας πριν την υποβολή προσφοράς
  • Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Πύλης και των επιμέρους υποσυστημάτων της
  • Προϋποθέσεις και διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα διαγωνιστικής διαδικασίας
  • Διαχείριση προφίλ προμηθευτή – οικονομικού φορέα
  • Χρήση Ψηφιακής Υπογραφής
 2. Διαδικασία υποβολής προσφοράς
  • Αναγνωριστικά στοιχεία διαγωνισμού
  • Δημιουργία προσφοράς
  • Τελική Οικονομική και Τεχνική προσφορά από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
  • Οριστική υποβολή προσφοράς
 3. Παρακολούθηση συστήματος μετά την υποβολή & Ειδικές περιπτώσεις
  • Διαδικασία αποσφράγισης Οικονομικών & Τεχνικών προσφορών
  • Διαδικασία ένστασης
  • Άλλες περιπτώσεις Διαγωνιστικών διαδικασιών
  • Διαδικασία απόκτησης Ψηφιακής Υπογραφής
Εισηγητής

Ειδικό στέλεχος Αρμόδιας Υπηρεσίας με πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα που αφορούν την Ορθή Χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. & Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Απευθύνονται σε:
 • Στελέχη Τεχνικών Υπηρεσιών των Αναθετουσών Αρχών & Αναθετόντων Φορέων
 • Όλα τα στελέχη που έχουν στην ευθύνη τους θέματα Κατάρτισης & Ανάρτησης Διακηρύξεων Δημοσίων Μελετών στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 • Όλους τους Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ)
 • Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 • Στελέχη Τμήματος Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ
 • Φοιτητές και απόφοιτοι ανώτερων και ανωτάτων σχολών Οικονομικών και λοιπών θετικών επιστημών.
 • Εργαζόμενοι σε διευθύνσεις - τμήματα - γραφεία δαπανών, συμβάσεων και διαγωνισμών των επιχειρήσεων.
 • Ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων

Επικοινωνήστε μαζί μας για να λάβετε υπηρεσίες Νομικής υποστήριξης Δημόσιων Διαγωνισμών και Συμβάσεων (σύναψη και υλοποίηση Δημοσίων Συμβάσεων, χειρισμός – υποβολή ενστάσεων ή προσφυγών κ.τ.λ.).

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.