Η ΜASTER A.E. με πεδίο δραστηριοποίησης:

  • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ – MENTORING ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΡΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ, ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗΣ ΜΟΡΦΗΣ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ.
  • ΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ, ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ (OCR).
  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)

Με εστίαση στην υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και στην άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της και διαθέτοντας ένα πλήρως οργανωμένο δίκτυο υποκαταστημάτων προσφέρει ακόμα και στον πιο απαιτητικό πελάτη τις πλέον ολοκληρωμένες λύσεις στην ελληνική αγορά.

Δέσμευση της Διοίκησης αποτελούν:

  1. Η παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους και συνεργάτες της με σκοπό την πρόληψη των εργατικών τραυματισμών και των επαγγελματικών ασθενειών.
  2. Η ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και η ικανοποίηση των νομικών και άλλων κανονιστικών απαιτήσεων.

Οι εταιρικοί μας στόχοι θα επιτευχθούν μέσω:

  1. Της συμμόρφωσης με την Ισχύουσα Νομοθεσία, Κανονισμούς, Πρότυπα
  2. Της δέσμευσης για την συνεχή αξιολόγηση της επικινδυνότητας την εξάλειψη των κινδύνων και την μείωση της διακινδύνευσης της ΥΑΕ
  3. Της διάθεσης όλων των απαραίτητων πόρων για την εξασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της εταιρίας,
  4. Της δέσμευσης για την διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους.
  5. Της δέσμευσης για την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 45001:2018 που εφαρμόζει η εταιρία.

H Διοίκηση δεσμεύεται για την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής και του Συστήματος Διαχείρισης της ΥΑΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η Πολιτική αυτή είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους και συνεργάτες της.

Η Διοίκηση