ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 41366/1888 – 26/07/2018 "Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας", του Υπουργείου Εργασίας / Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, δεν νομιμοποιείτε πλέον ο φορέας κατάρτισης να χορηγεί προσωρινό αριθμό πρωτοκόλλου, έχει καταργηθεί. .

Ο εργοδότης/επιχείρηση μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επιμόρφωσης, θα πρέπει να συνάψει σύμβαση με εξωτερικό συνεργάτη (ΕΞΥΠΠ). Επόμενη ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων προς έγκριση στο Υπουργείο Εργασίας- Διεύθυνση Δ9 είναι η 10/01/2019 και σύμφωνα με την ισχύουσα εγκύκλιο τα προγράμματα υποβάλλονται 3 μήνες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης..Για το έτος 2018 η ημερομηνία υποβολής προγραμμάτων.«Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας»προς έγκριση ήταν η 10/09/2018.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Τεχνικών Ασφάλειας Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας» τα οποία είναι διάρκειας 35 ωρών και 10 ωρών αντίστοιχα, υποβάλλονται στο Υπουργείο Εργασίας – Διεύθυνση Δ9 και πραγματοποιούνται σε πιστοποιημένες αίθουσες που βρίσκονται στα παραρτήματα μας, στην Αργυρούπολη, στο Αιγάλεω, στο Νέο Ηράκλειο και στον Πειραιά.
Από το τέλος του σεμιναρίου και εφόσον έχει εκδοθεί και η εγκριτική απόφαση από το υπουργείο, θα εκδίδεται η Βεβαίωση Επιμόρφωσης σε διάστημα 10 ημερών. Μόλις εκδοθεί η Βεβαίωση Επιμόρφωσης θα μπορεί να δηλωθεί ο ίδιος εργοδότης ως τεχνικός ασφαλείας και παράλληλα να διακόψει την σύμβαση με τον εξωτερικό συνεργάτη.

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/τεχνικού ασφάλειας.
Ο τεχνικός ασφάλειας είναι σύμβουλος του εργοδότη και των εργαζομένων και σε γενικές γραμμές η αποστολή του είναι:

  • α) να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
  • β) να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Επίσης ο εργοδότης έχει υποχρέωση να έχει μία γραπτή εκτίμηση των κινδύνων στην επιχείρησή του την οποία συντάσσει ο τεχνικός ασφάλειας. Στη γραπτή εκτίμηση κινδύνου γίνεται μία συστηματική εξέταση όλων των πλευρών κάθε διεξαγόμενης εργασίας και καταγράφονται:

Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές και βλάβες

Κατά πόσο θα μπορούσαν να εξαλειφθούν οι πηγές κινδύνου, και εάν όχι

Τι μέτρα πρόληψης και προστασίας εφαρμόζονται ή πρέπει να εφαρμοστούν.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).

Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.

Κόστος συμμετοχής 70 € για τα προγράμματα Γ΄ κατηγορίας και 130 € για τα προγράμματα Β΄ κατηγορίας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.