ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Υπεύθυνος Ασφάλειας της εταιρείας e-learning


Μετά τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 κρίθηκε απαραίτητη από τους διεθνείς οργανισμούς η εισαγωγή επιπρόσθετων μέτρων ενίσχυσης της ασφάλειας. Βάσει αυτού, ο ΙΜΟ (International Maritime Organization) ενέκρινε την προσθήκη νέου κεφαλαίου XI-2 στη SOLAS με τίτλο ‘Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων’ και υιοθέτησε τον Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (ISPS Code). Ο ανωτέρω Κώδικας τέθηκε σε ισχύ διεθνώς την 1 Ιουλίου 2004.
Το πρώτο βήμα για την συμμόρφωση μίας εταιρείας στις απαιτήσεις του Κώδικα ISPS είναι ο διορισμός και η εκπαίδευση του Υπεύθυνου Ασφάλειας της εταιρείας (Company Security Officer). Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας της εταιρείας είναι το πρόσωπο που ορίζεται και εξουσιοδοτείται από την εταιρεία για να αναπτύξει και να συντηρήσει το Σχέδιο Ασφάλειας του Πλοίου (Ship Security Plan) καθώς και να επικοινωνεί με τον Αξιωματικό Ασφάλειας Πλοίου (Ship Security Officer) για κάθε πλοίο στο στόλο της εταιρείας.


Η εκπαίδευση του Υπεύθυνου Ασφάλειας της Εταιρείας καλύπτει τα θεματικά αντικείμενα που καθορίζονται από το IMO Model Course 3.20. Συγκεκριμένα η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

 • Τη διαχείριση της ασφάλειας των πλοίων
 • Τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και συστάσεις
 • Την σχετική εθνική νομοθεσία και κανονισμούς
 • Τις ευθύνες και τους τομείς δραστηριότητας άλλων οργανισμών ασφάλειας
 • Τη μεθοδολογία αξιολόγησης ασφάλειας πλοίου
 • Τις μεθόδους επιθεώρησης και ελέγχου της ασφάλειας του πλοίου
 • Τις εργασίες και τις συνθήκες στα πλοία και στους λιμένες
 • Τα μέτρα ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων
 • Την ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τα σχέδια αντιμετώπισης απρόοπτων καταστάσεων
 • Τις τεχνικές καθοδήγησης όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε θέματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών και μέτρων ασφαλείας
 • Το χειρισμό κρίσιμων για την ασφάλεια πληροφοριών και της σχετικής με την ασφάλεια επικοινωνίας
 • Την αναγνώριση και τον εντοπισμό όπλων, επικινδύνων ουσιών και μηχανισμών
 • Την αναγνώριση, χωρίς διακρίσεις των χαρακτηριστικών και μοντέλων συμπεριφοράς προσώπων τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια του πλοίου
 • Τις τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφαλείας του πλοίου
 • Τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφαλείας, καθώς και τους περιορισμούς όσον αφορά τη λειτουργία τους
 • Τις μεθόδους εξέτασης, επιθεώρησης, ελέγχου και παρακολούθησης
 • Τις μεθόδους σωματικής έρευνας προσώπων ή έρευνας πραγμάτων και διακριτικής εξέτασης
 • Γυμνάσια και ασκήσεις σχετικά με την ασφάλεια τα οποία λαμβάνουν χώρα στις λιμενικές εγκαταστάσεις

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες σε αυτή θα μπορούν να:

 • Αξιολογούν τους κινδύνους για την ασφάλεια του πλοίου από έκνομες ενέργειες και να εντοπίζουν πιθανές απειλές
 • Αναπτύσσουν, συντηρούν και επιβλέπουν την εφαρμογή ενός Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου
 • Εξασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού και των συστημάτων ασφάλειας
 • Εξασφαλίζουν ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα ασφαλείας
 • Εξασφαλίζουν την παροχή της αναγκαίας εκπαίδευσης στο πλήρωμα και ενθαρρύνουν την συνεχή επαγρύπνηση αυτού για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων ασφάλειας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.