Εκπαίδευση φορτοεκφορτωτών

1. Αναλυτικό πρόγραμμα – Υγιεινή & Ασφάλεια Φορτοεκφορτωτικής Εργασίας – 7 ώρες (ΜΗΤΡΩΟ Α’)

Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου − Νομική υποχρέωση − Πρακτικές οδηγίες − Χαρακτηριστικά παραδείγματα εκτίμησης κινδύνου κατά την ανύψωση, μεταφορά, διακίνηση και στοίβαξη φορτίων και μυοσκελετικά προβλήματα − Κίνδυνοι από τον τεχνικό εξοπλισμό και από το ηλεκτρικό ρεύμα − Γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών – Νομοθετικό πλαίσιο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων − Διαμόρφωση θέσεων εργασίας και εργονομικές διευθετήσεις

2. Αναλυτικό Πρόγραμμα - Φορτοεκφορτωτή Ξηράς – Λιμένος – 150 ώρες (ΜΗΤΡΩΟ Β’)
i) Γενικές Προαπαιτούμενες Γνώσεις: Ελληνική γλώσσα (ανάγνωση, γραφή), Λατινικό αλφάβητο Γνώσεις αριθμητικής
ii) ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 120 ώρες:

 • Α. Για την απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε θεωρητικό επίπεδο, διακρίνονται οι ακόλουθες τρείς (3) θεματικές ενότητες κατάρτισης:
 • Α1. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βασικές γνώσεις και κανόνες της φορτοεκφορτωτικής εργασίας - Βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς και επαγγελματικής επικοινωνίας

 • 1. Τεχνικές, μέσα και διαδικασία τοποθέτησης χύδην φορτίου σε σάκους.
  2. Μέσα, είδη, διαδικασίες, ιδιαιτερότητες και συσκευασία εμπορευμάτων. Κανόνες υγείας και ασφάλειας στη συσκευασία εμπορευμάτων.
  3. Τεχνικές ζύγισης εμπορευμάτων και μέσα καταγραφής της ζύγισης.
  4. Μέσα και διαδικασίες ταξινόμησης, επιλογής και τοποθέτησης εμπορευμάτων και συμβατικών φορτίων.
  5. Τεχνικές και μέσα ασφαλούς τοποθέτησης εμπορευμάτων.
  6. Τεχνικές, διαδικασίες και μέσα στοιβασίας και αποστοιβασίας εμπορευμάτων σε αποθήκες και μεταφορικά μέσα.
  7. Είδη, διαδικασίες και τρόποι τακτοποίησης μικρών αυτοκινήτων, επαγγελματικών οχημάτων και αυτοκινούμενων μηχανημάτων που διακινούνται ως φορτία. Έχμαση οχημάτων.
  8. Διαδικασίες, κανόνες υγείας και ασφάλειας και μέσα μεταφοράς ατόμων που χρήζουν βοήθεια. Τρόποι και διαδικασίες μεταφοράς αποσκευών.
  9. Διαδικασίες ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης σε σιδηρόδρομους.
  10. Τεχνικές και μέσα καθαρισμού χώρων φορτοεκφόρτωσης.
  11. Βασικές αρχές επικοινωνίας στη λειτουργία της ομάδας. Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών με ασφάλεια.

 • Α2. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Χειρισμός ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων (& στο Σεμινάριο 50 ωρών)

 • 1. Είδη, ιδιαιτερότητες και μέσα φορτοεκφόρτωσης οχληρών, ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων.
  2. Βασική διεθνής ορολογία για την αναγνώριση, σήμανση και χειρισμό ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων.
  3. Μέσα και διαδικασίες επιλογής, ταξινόμησης, συσκευασίας και τοποθέτησης ευπαθών και εύφλεκτων εμπορευμάτων και καθαρισμού του χώρου εργασίας.
  4. Κανόνες υγείας, ασφάλειας και προστασίας κατά τη διενέργεια φορτοεκφορτωτικών εργασιών χύδην, συμβατικών, οχληρών, ευπαθών, και λοιπών ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και πρόληψη ατυχημάτων.

 • Α3. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Διενέργεια εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών – φορτοεκφορτωτικές εργασίες στους λιμένες (& στο Σεμινάριο 50 ωρών)

 • 1. Τεχνικές χειρισμού γερανού, μέσα και χειρισμός σύνδεσης/ αποσύνδεσης εμπορευμάτων σε γερανούς.
  2. Διαδικασία καθοδήγησης χειριστή γερανού στην τοποθέτηση εμπορευμάτων.
  3. Χειρισμός γερανού πλοίου και διαδικασία τοποθέτησης εμπορευμάτων στο αμπάρι του πλοίου.
  4. Μέσα και διαδικασίες τοποθέτησης εμπορευμάτων και τροχοφόρων οχημάτων εντός του πλοίου. Ειδικοί κανόνες ασφάλειας ναυσιπλοΐας στη μεταφορά εμπορευμάτων και τροχοφόρων συμπεριλαμβανομένων των επιβατικών/οχηματαγωγών πλοίων.
  5. Είδη ανυψωτικών μηχανημάτων, μηχανημάτων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, νταλικών και μηχανημάτων φορτοεκφόρτωσης χύδην φορτίου και κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την κυκλοφορία και το χειρισμό τους στο χώρο φορτοεκφόρτωσης. Βασική διεθνής ορολογία σχετική με τα συστήματα ασφάλειας και χειρισμού μηχανημάτων.
  6. Συνδεσμολογία σωληνώσεων μεταφοράς υγρών φορτίων σε Δεξαμενόπλοια.
  7. Τεχνικές και διαδικασίες καβόδεσης ανάλογα με το φορτίο, τα χαρακτηριστικά του πλοίου και τις καιρικές συνθήκες. Ειδική ορολογία καβόδεσης πλοίων. Κανόνες ασφάλειας και προστασίας κατά την καβόδεση πλοίων. Χειρισμοί τοποθέτησης της σκάλας του πλοίου.
  8. Οδηγία IMO (διασύνδεση σκαφών λιμένων). Κανόνες υγείας και ασφάλειας κατά τη μεταφορά εφοδίων με λάντζα και πρόληψη ατυχημάτων.


iii) ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – 30 ώρες:


Η απόκτηση των βασικών επαγγελματικών γνώσεων σε πρακτικό επίπεδο γίνεται εντός των δομών κατάρτισης, μέσω της τεχνικής της μελέτης περίπτωσης (case study), προκειμένου οι καταρτιζόμενοι να βελτιώσουν τις επαγγελματικές γνώσεις του θεωρητικού μέρους, με τη μορφή της σύνθετης πρακτικής άσκησης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.