Σεμινάρια για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φανοποιού - Βαφέα

Σεμινάρια για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος Φανοποιού - Βαφέα Η ΜASTER AE Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης πραγματοποιεί σεμινάρια για τους εμπειροτέχνες/πτυχιούχους φανοποιούς & βαφείς για την απόκτηση της άδειας του τεχνίτη αμαξωμάτων και βαφέα αυτοκινήτου: 

Χορηγούνται Βεβαιώσεις Πιστοποίησης Κατάρτισης όπως προβλέπεται από το Νόμο για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος (με βάση την ύλη που ορίζεται από την υπ. αριθμ. 73102/715/1988 (Β 302 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών).

Στα σεμινάρια μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι & οι εργοδότες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Η εκπαίδευση θα πραγματοποιείται στις εκπαιδευτικές δομές της MASTER σε όλη την Ελλάδα.

Τα σεμινάρια χωρίζονται:


Σεμινάρια Τεχνιτών Αμαξωμάτων - Φανοποιών
Προβλέπεται εκπαίδευση σε τεχνίτες και εμπειροτεχνίτες, εργαζόμενους και εργοδότες που επιθυμούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 207/Α/11-12-85 Ν. 1575/85). Για τις ειδικότητες τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) και τεχνίτη βαφής τα αντικείμενα εκπαίδευσης περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Στοιχεία επαγγελματικής δραστηριότητας
 • Συγκολλήσεις
 • Τεχνολογία αμαξωμάτων
 • Σχέδιο ειδικότητας
 • Βαφές αμαξωμάτων
 • Μηχανοκίνητα οχήματα
 • Τεχνολογία βαφής
 • Αιτίες που προκαλούν προβλήματα στη βαφή και πως διορθώνονται
 • Γνώση Ν.35(Ι) ΤΟΥ 2006
 • Κίνδυνοι & μέτρα ασφαλείας – Προστασίας & υγιεινής στο εργαστήριο του τεχνίτη βαφής


Σεμινάρια Περιβαλλοντικής διαχείρισης Φανοποιείου Βαφείου Αυτοκινήτων.
Προβλέπεται εκπαίδευση σε αντικείμενα θέματoς σε τεχνίτες αμαξωμάτων και τεχνίτες Βαφείς αυτοκινήτων για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος (με βάση την Υ.Α. 19197/1483/1997 : Καθορισμός πρόσθετων προσόντων φανοποιών- βαφέων και διαδικασιών για την έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος καθώς και προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των ισχυουσών αδειών).
Αντικείμενα εκπαίδευσης περιβαλλοντικής διαχείρισης:

 • Υγρά απόβλητα: Προέλευση-ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά – επεξεργασία – διάθεση.
 • Στερεά απόβλητα: Προέλευση – συλλογή – περισυλλογή – επεξεργασία – διάθεση – ανακύκλωση.
 • Αέρια Απόβλητα : Βασικές έννοιες για ρύπους που αφορούν τα βαφεία – επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων και των περιοίκων.
 • Γενικότερα προβλήματα περιβάλλοντος από αέρoς ρύπανση.
 • Αέριες εκπομπές – μέθοδοι αντιρύπανσης – αξιoλόγηση.
 • Υγιεινή εργασίας: Αερισμός χώρων εργασίας – καθορισμός αέρα – μέσα ατομικής προστασίας.
 • Τοξικές ουσίες – εργασία με επικίνδυνες ουσίες – μέτρα προστασίας.
 • Έλεγχος συνθηκών εργασίας και βαφής.
 • Επαγγελματικές ασθένειες - μέτρα προφύλαξης και θεραπείας.

Προϋποθέσεις:

 • Ο πτυχιούχος αναγνωρισμένης σχολής της ειδικότητας χρειάζεται να κάνει μόνο τις 40 ώρες περιβαλλοντικής διαχείρισης φανοποιείου-βαφείου.
 • Ο εμπειροτέχνης χρειάζεται να κάνει και τα δύο σεμινάρια (100+40 ώρες) και να έχει ελάχιστη προϋπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών, η οποία πρέπει να έχει διανυθεί την τελευταία 15ετία.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για έκδοση ασκήσεως επαγγέλματος:

  1. Αίτηση
  2. Παράβολο 29,50 € ( Δ.Ο.Υ. )
  3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  4. Δύο ( 2 ) φωτογραφίες έγχρωμες ( τύπου ταυτότητας )
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι: " Δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία ή ανυποταξία και δεν υπόκειμαι στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 « στρατολογία των Ελλήνων »."
  6. Πιστοποιητικό εργασίας ( υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και θεωρημένο από τον επόπτη εργασίας - το έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία μας ).
  7. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος του εργοδότη.
  8. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή Κ.Ε.Κ ( 100 ωρών ), από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην ειδικότητά του.
  9. Βεβαίωση αναγνωρισμένου από αρμόδια κρατική αρχή Κ.Ε.Κ ( 40 ωρών ), από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει επιτυχώς τα μαθήματα που αναφέρονται στην περιβαλλοντική διαχείριση φανοποιείου βαφείου αυτοκινήτων.

Σημαντική Σημείωση
Ελάχιστη προϋπηρεσία 8 τουλάχιστον ετών, η οποία πρέπει να έχει διανυθεί την τελευταία 15ετία.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.