train2work

Περιγραφή προγράμματος :


Η Master με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση και στη υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης στην πληροφορική απαντάει στην ανάγκη επιμόρφωσης σε εξειδικευμένα προγράμματα καινοτόμων εφαρμογών, στις νέες τεχνολογίες.

Τα προγράμματα BOOTCAMP TRAIN2WORK απευθύνονται σε πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ και βασικός στόχος είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων και η στελέχωση των επιχειρήσεων με εξειδικευμένο προσωπικό .

Το BOOTCAMP TRAIN2WORK έχει σχεδιαστεί με βάση τα πετυχημένα μέχρι τώρα αντίστοιχα προγράμματα στην Ευρώπη

Σκοπός είναι η εξειδικευμένη κατάρτιση στον προγραμματισμό web εφαρμογών (λογισμικά και εργαλεία προγραμματισμού) με μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας

Ο σχεδιασμός των προγραμμάτων BOOTCAMP TRAIN2WORK είναι αποτέλεσμα πολυετούς συνεργασίας με πολλές εταιρείες του χώρου και στοχεύουν στην προώθηση των καταρτιζόμενων στην αγορά εργασίας, για πλήρωση θέσεων με αυξημένα προσόντα και απαιτήσεις στις ειδικότητες Πληροφορικής όπου προβλέπονται καλές αποδοχές και επαγγελματική αναβάθμιση

Διαδικασία συμμετοχής

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. Να είναι απόφοιτοι Σχολών Πληροφορικής, Οικονομικών Επιστημών ή Θετικών Επιστημών (μηχανικοί, μαθηματικοί, κ.α.)
 2. Επιθυμητές βασικές γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και ΗTML, CSS, SQL.
 3. Γνώση Αγγλικών (επιπέδου τουλάχιστον B2)

Ακολουθεί συνέντευξη και τεστ κατάταξης στα τμήματα εξειδίκευσης. Το κόστος ανά υποψήφιο ανέρχεται στα 800 ευρώ. Με την εγγραφή προκαταβάλλεται το 30% του κόστους του προγράμματος και το υπόλοιπο μπορεί να αποπληρωθεί σε δυο δόσεις πριν τη λήξη του.


Για εγγραφές έως 20 Ιουνίου παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού ποσού.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, η MASTER αναλαμβάνει την προώθηση των καταρτιζομένων στην αγορά εργασίας μέσω συνεντεύξεων.

Μεθοδολογία Υλοποίησης

Με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, υλοποιούνται τρία τμήματα web developers στις σύγχρονες τεχνολογίες (Architecture/frames):


 • Περιγραφή προγράμματος:

  Η JAVA είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα προγραμματισμού, αποτελεί την εφαρμογή για την ανάπτυξη λογισμικών σε συσκευές κινητών, Η/Υ, web εφαρμογών, σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και σε βάσεις δεδομένων.

  Το σεμινάριο καλύπτει θέματα προγραμματισμού για την υποστήριξη εφαρμογών σε ποίκιλα υπολογιστικά περιβάλλοντα (window,Mac, Linux, Rayberry pie) με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών όλων των επαγγελματιών που ασχολούνται με τη διαχείριση, τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και εγκατάσταση εφαρμογών Java EE.

  Στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται σε βάθος έρευνα συγκεκριμένων τεχνολογιών όπως EJB, Servlets, XML και Web Services.

  Επιπλέον στοχεύει στην εμβάθυνση των εκπαιδευομένων στις εσωτερικές λεπτομέρειες των βάσεων δεδομένων και τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαχείριση δεδομένων. Καλύπτονται θέματα σχεσιακής μοντελοποίησης και γλώσσας SQL.

  Θεματικές Ενότητες
  JAVA
  • Classes, Objects, Methods, Strings, Control Statements, Arrays and Array lists
  • Exception Handling, Files, Streams and Object Serializations
  • Object-Oriented Programming: Inheritance, Polymorphism
  • Recursion, Searching, Sorting and Big O, Generic Collections, Custom Generic Data Structures
  • Multithreading, Networking, Accessing Databases with JDBC.
  • Servlets, JSP, JSF
  • Hibernate, MVC Pattern, Web Services
  • Building JAVA Projects with MAVEN
  • Presentation of Project – Evaluation

  DATABASES DEVELOPERS
  • Introduction to RDBMS, Normalization and Data Types
  • Oracle Database XE
  • Basic Queries and Introduction to select
  • Advanced Select Queries
  • Applications

  Απευθύνεται σε:
  • Java Developers και Προγραμματιστές
  • Μηχανικούς Λογισμικού
  • Σε αποφοίτους ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης
  • Σε εταιρείες Πληροφορικής που θέλουν να υιοθετήσουν την πλατφόρμα
  • J2EE
  • IT Architects
  • IT Managers που θέλουν να αναλάβουν έργα σε JAVA EE.

  Στόχος Προγράμματος:
  • H ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της Java EE
  • Παρέχει μια συνολική επισκόπηση της τεχνολογίας Java EE (APIs)
  • Ο σχεδιασμός ενός κανονικοποιημένου σχήματος σχεσιακής ΒΔ και δομημένη Γλώσσα Προγραμματισμού (SQL).
  • Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση επιχειρησιακών εφαρμογών και πρόσβαση ΒΔ μέσω διαδικτύου.
  • Η εξοικείωση με τις κυριότερες τεχνολογίες για την ανάπτυξη WEB εφαρμογών
  • Εξειδίκευση στο αντικείμενο και ενδυνάμωση του βιογραφικού σας

 • Περιγραφή προγράμματος:

  To Asp.net είναι προγραμματιστικό περιβάλλον που δημιουργήθηκε για την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Σε αυτό το πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν προηγμένες εφαρμογές ASP.NET MVC και τεχνολογίες .NET και να εξειδικευτούν σε αυτές.

  Θεματικές Ενότητες
  ASP.NET
  • Ανάλυση, σχεδίαση και προγραμματισμός web εφαρμογών με .ΝΕΤ Framework με τη χρήση του Visual Studio 2013
  • Ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών με τεχνολογία .ΝΕΤ Web Forms και HTML 5
  • Εκμάθηση Αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (Object Oriented Programming) με γλώσσα C#
  • Δημιουργία Βάσεων δεδομένων με χρήση SQL SERVER και πρόσβαση σε αυτές μέσω .ΝΕΤ εφαρμογών
  • Εφαρμογή πρακτικής εξάσκησης (Hands-On Lab) με κατεύθυνση του εκπαιδευτή, για την ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος (End to End Web Application)
  • Ανάλυση και ανάπτυξη ασφαλούς εφαρμογών με τεχνολογία ASP.NET MVC
  • Παραγωγή καθαρού και συντηρήσιμου κώδικα με χρήση αρχιτεκτονικής MVC
  • Σχεδίαση rich client and Mobile User Interfaces με χρήση AJAX, JQUERY, JAVASCRIPT
  • Βελτιστοποίηση και εκμετάλλευση των νέων χαρακτηριστικών του .ΝΕΤ συμπεριλαμβανομένου WEB API and RESTful Service
  • Προγραμματισμός με LINQ
  • Ανάπτυξη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου(Real time Web Services) με SignalR

  DATABASES DEVELOPERS
  • Introduction to RDBMS, Normalization and Data Types
  • Oracle Database XE
  • Basic Queries and Introduction to select
  • Advanced Select Queries
  • Applications

  Απευθύνεται σε:
  • Επαγγελματίες οι οποίοι εργάζονται στον τομέα συστημάτων πληροφορικής
  • Σε αποφοίτους ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης
  • IT Managers που θέλουν να αναλάβουν έργα σε ASP.NET
  • Σε εταιρείες Πληροφορικής που θέλουν να υιοθετήσουν την πλατφόρμα .NET

  Στόχος Προγράμματος:
  • Η κατανόηση των τεχνικών με τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε ASP.NET WEB εφαρμογές μέσω της πλατφόρμας
  • Η εξοικείωση με τις κυριότερες τεχνολογίες για την ανάπτυξη WEB εφαρμογών
  • Εξειδίκευση στο αντικείμενο και ενδυνάμωση του βιογραφικού σας

 • Περιγραφή προγράμματος :

  Η PHP είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για τη δημιουργία σελίδων διαδικτύου(web) με δυναμικό περιεχόμενο. Αποτελεί μια από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες web με χρήση σε πλήθος εφαρμογών και ιστότοπων. Είναι συμβατή με τα κυριότερα λειτουργικά συστήματα και web servers. Μπορεί να ανταποκριθεί στις λειτουργικές απαιτήσεις εφαρμογών οποιασδήποτε κλίμακας, από την παρουσία μία επιχείρησης στο διαδίκτυο ως την υποστήριξη πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων μεγάλων οργανισμών(Wordpress,Drupal).

  Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν:

  • Ευκολία εκμάθησης: Παρουσιάζει ομοιότητες με βασικές γλώσσες προγραμματισμού όπως C/C++ και η Pascal.
  • Απλότητα: Η συγγραφή των προγραμμάτων δεν απαιτεί την διαθεσιμότητα ειδικού λογισμικού. Τα προγράμματα δεν απαιτούν ειδικές βιβλιοθήκες ή την συμμόρφωση σε ιδιαίτερους κανόνες ανάπτυξης για να τρέξουν.
  • Αποδοτικότητα: Από την έκδοση PHP 4.0 και μετά έχουν προστεθεί μηχανισμοί για την κατανομή των διαθεσίμων πόρων και εντονότερη υποστήριξη στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
  • Ασφάλεια: Παρέχει αποδοτικούς μηχανισμούς ασφαλείας σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο εφαρμογής.
  • Ευκαμψία: Μπορεί να συνεργάζεται με όλες τις διαφορετικές τεχνολογίες του διαδικτύου, σε διαφορετικά επίπεδα της N-tier αρχιτεκτονικής. Η ανάπτυξη των php προγραμμάτων είναι ανεξάρτητα από το λογισμικό και το υλικό που διατίθεται τόσο στην πλευρά του client όσο και του server.
  • Είναι δωρεάν: Το απαιτούμενο λογισμικό παρέχεται δωρεάν. Ο βαθμός ωριμότητας της γλώσσας είναι τέτοιος ώστε να έχει δημιουργηθεί μία πλούσια δεξαμενή δωρεάν διαθεσίμου ισχυρού υλικού για εκπαίδευση και ανάπτυξη
  • Frameworks - CMSs: Διαθέτει πληθώρα από εξαιρετικά frameworks, όπως τα Laravel, Symfony, Phalcon, Yii, κλπ, καθώς και Συστημάτων Διαχείρισης περιεχομένου (Content Management Systems – CMSs) όπως τα Wordpress, Drupal, Joomla, κλπ. Αυτά διευκολύνουν την ταχεία ανάπτυξη Web Sites και εφαρμογών Web.

  Θεματικές Ενότητες
  PHP
  • Βασικά Στοιχεία της PHP (Ενσωμάτωση σε html, Μεταβλητές, Global – Superglobal μεταβλητές, εντολές επιλογής και επανάληψης, πίνακες, functions, αντικειμενοστραφής προγραμματισμός).
  • Διαχείριση ΗΤΜL Forms με PHP.
  • Αντικειμενοστραφής προγραμματισμός με PHP
  • Διατηρώντας τις Συνόδους επικοινωνίας Χρηστών (Preserving State With Query Strings, Cookies, and Sessions).
  • Διαχείριση (Manipulating) Δεδομένων με MySQL και PHP.
  • Το Framework Laravel: αρχιτεκτονική Model-View-Controller, δημιουργία εφαρμογών, σύνδεση με βάσεις δεδομένων, migrations, σύστημα templating Blade.
  • Eφαρμογή πρακτικής εξάσκησης (Hands-On Lab) με κατεύθυνση του εκπαιδευτή, για την ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος (End to End Web Application/FW Laravel)
  • Γνωριμία με το CMS Wordpress

  DATABASES DEVELOPERS
  • Introduction to RDBMS, Normalization and Data Types
  • MySQL DBMS
  • Basic Queries and Introduction to select
  • Advanced Select Queries
  • Applications

  Στόχος Προγράμματος:
  • Η ανάπτυξη δυναμικών ιστοσελίδων
  • Η δημιουργία εφαρμογών που υποστηρίζουν βάσεις δεδομένων
  • Η παραγωγή APIs και Web Services εκμεταλλεύσιμα από εφαρμογές που τρέχουν σε διαφορετικές πλατφόρμες.


  Κάθε πρόγραμμα εξειδίκευσης έχει διάρκεια 175 ώρες και περιλαμβάνει :

  • 100 ώρες hard skills (back end, databases) περιλαμβάνεται project.
  • 10 ώρες soft skills (CV)
  • 25 ώρες πρακτική σε ανάπτυξη εφαρμογών
  • 40 ώρες e-learning (front-end)

  Η εκπαίδευση διαμορφώνετε σε 10 ώρες ανά εβδομάδα. Οι ώρες παρακολούθησης είναι 17:00 - 21:15 δύο φορές την εβδομάδα.

  Ημερομηνία έναρξης 5-7 Οκτωβρίου .

  Οι Εκπαιδευτές πληροφορικής του προγράμματος είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες του χώρου με πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (web applications)

  Οι εκπαιδευόμενοι είναι επιθυμητό να διαθέτουν το προσωπικό τους φορητό Η/Υ ενώ θα έχει εξασφαλιστεί κατάλληλη πρόσβαση στο διαδίκτυο (wifi) υψηλών ταχυτήτων, για την ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων.

  Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες του Εκπαιδευτικού Ομίλου MASTER στα Βόρεια Προάστια (Νέο Ηράκλειο-Μαρούσι) και Νότια Προάστια ( Άλιμος - Αργυρούπολη).