σεμινάρια .ΝΕΤ & SQL Server

Η Master, παρέχει το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο ανάπτυξης δικτυακών τόπων και Web Applications με την πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών, που στηρίζεται στην τεχνολογία .NET και στην Βάση Δεδομένων SQLSERVER.

Το .Net Framework είναι αναπόσπαστο κομμάτι των Windows και υποστηρίζει την ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών και διαδικτυακών υπηρεσιών (Web Services). Το .NET Framework έχει σχεδιαστεί για να εκπληρώσει τους ακόλουθους στόχους:

Να παράσχει ένα συνεκτικό αντικειμενοστραφή προγραμματιστικό περιβάλλον όπου ο κώδικας είτε αποθηκεύεται και εκτελείται τοπικά, είτε εκτελείται τοπικά αλλά διανέμεται στο διαδίκτυο, είτε εκτελείται από απόσταση (remotely).

Να παράσχει ένα περιβάλλον εκτέλεσης κώδικα που αυξάνει τη παραγωγικότητα του προγραμματιστή και ελαχιστοποιεί τις πιθανές συγκρούσεις μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του .Net Framework.

Να παρέχει ένα σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης για όλα τα είδη εφαρμογών (Windows-based ή Web-based εφαρμογές).

Το ASP.NET αποτελεί εργαλείο για την ανάπτυξη ιστοσελίδων με HTML5, CSS3, και JavaScript. Υποστηρίζει τρεις προσεγγίσεις για την κατασκευή web sites. Χρησιμοποιεί controls και ένα μοντέλό γεγονότων για ανάπτυξη βασισμένη στα components.

To ASP.NET MVC διαχωρίζει τις έννοιες και επιτρέπει την ευκολότερη δοκιμή με γνώμονα την ανάπτυξη.

To ASP.NET Web Pages προτιμά ένα ενιαίο μοντέλο σελίδας (Single Page Application) που αναμιγνύει κώδικα με τη σήμανση HTML. Μπορείτε να αναμίξετε και να ταιριάξετε αυτές τις τεχνικές μέσα από μία εφαρμογή, ανάλογα με τις ανάγκες σας

Εκπαιδευτικές Ενότητες Σεμιναρίου


 • Εισαγωγή και προχωρημένη χρήση της HTML- CSS-Javascript
 • Χρήση HTML5-CSS3
 • Ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών με τεχνολoγία HTML5 (geolocation, web workers, canvas, Drag/Drop, Local Storage, App Cache, SSE, Media)
 • Χρήση Javascript-JQuery για υλοποίηση Ajax σε web εφαρμογές

 • Ανάλυση, σχεδίαση και προγραμματισμός web εφαρμογών με .ΝΕΤ Framework με τη χρήση του Visual Studio 2013
 • Ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών με τεχνολογία .ΝΕΤ Web Forms και HTML 5
 • Εκμάθηση Αντικειμενοστραφή προγραμματισμού (Object Oriented Programming) με γλώσσα C#
 • Δημιουργία Βάσεων δεδομένων με χρήση SQL SERVER και πρόσβαση σε αυτές μέσω .ΝΕΤ εφαρμογών
 • Εφαρμογή πρακτικής εξάσκησης (Hands-On Lab) με κατεύθυνση του εκπαιδευτή, για την ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος (End to End Web Application)
 • Ανάλυση και ανάπτυξη ασφαλούς εφαρμογών με τεχνολογία ASP.NET MVC
 • Παραγωγή καθαρού και συντηρήσιμου κώδικα με χρήση αρχιτεκτονικής MVC
 • Σχεδίαση rich client and Mobile User Interfaces με χρήση AJAX, JQUERY, JAVASCRIPT
 • Βελτιστοποίηση και εκμετάλλευση των νέων χαρακτηριστικών του .ΝΕΤ συμπεριλαμβανομένου WEB API and RESTful Services
 • Προγραμματισμός με LINQ.
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών πραγματικού χρόνου (Real time Web Services) με SignalR.

  Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης παρέχονται στους εκπαιδευόμενους πλήθος ασκήσεων και εφαρμογών πρακτικής εξάσκησης (Hands-On Lab) με κατεύθυνση του εκπαιδευτή, για την ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος (End to End Web Application) και πλήθος σημειώσεων και βοηθημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε αποφοίτους ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης .
 • Σε επαγγελματίες της πληροφορικής που επιθυμούν ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον .NET και Βάσεων Δεδομένων SQLSERVER
 • Σε εταιρείες Πληροφορικής που θέλουν να υιοθετήσουν την πλατφόρμα .NET και τον SQLSERVER σας Βάση Δεδομένων
Κόστος και Διάρκεια:

  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες και το κόστος 600 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών καταλήγει σε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο και σύγχρονο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πιστοποίηση δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του προγράμματος!

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.