Διαπολιτισμική Εκπαίδευση e-learning


Η MASTER AE ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ E-LEARNING ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΗΝ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ


Το πρόγραμμα έχει διάρκεια: 420 ΩΡΕΣ και ολοκληρώνεται σε διάστημα εννέα μηνών (9 ΜΗΝΕΣ)

Σκοπός του προγράμματος αποτελεί η απόκτηση, συμπλήρωση και επιστημονική τεκμηρίωση επαγγελματικών γνώσεων και επικοινωνιακών εργαλείων στη διαχείριση ατόμων με ιδιαίτερα εθνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά στο σχολικό και εργασιακό περιβάλλον.

Προσεγγίζονται οι βασικές θεμελιώδεις αρχές των εννοιών της πολυπολιτισμικότητας και της Διαπολιτισμικότητας, το νομοθετικό πλαίσιο για τη Διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελλάδα, πολιτικές, προκλήσεις και εισηγήσεις σχετικά με μεθόδους και τεχνικές της διδασκαλίας σε πολυπολυτισμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η διαχείριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας και των προβλημάτων που απορρέουν από αυτήν, η βελτίωση των συνθηκών διαμονής, η οργάνωση της εκπαίδευσης των παιδιών και των ενηλίκων και η προώθηση της ομαλής ένταξης των μεταναστών-προσφύγων στις κοινωνίες υποδοχής τους.

Λόγοι παρακολούθησης

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες:

 • Το σεμινάριο αποτελεί ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κατάληψη θέσης σε Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων και σε Κέντρα Αιτούντων Άσυλο
 • Το Πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις του νέου νόμου (ΦΕΚ 13/29-01-2019) ως προς τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τον οποίο η επιμόρφωση Α.Ε.Ι. ή άλλου φορέα του δημόσιου τομέα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διάρκειας τουλάχιστον τριακοσίων (300) ωρών, που πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών μοριοδοτείται με 2 μονάδες
 • 10 Μόρια για μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (ΦΕΚ 1088/τευχ. Β’/2-4-2019, αρθρ.1 παραγρ.εε)
 • Δίνει ισχυρό πλεονέκτημα σε μόνιμους εκπαιδευτικούς για μετάθεση στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, σύμφωνα με το Νόμο, Ν.4415/2016, ΦΕΚ. 159, τεύχος Α/06.09.2016 και άρθρο 23, ο οποίος αναφέρει ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών συνιστώνται οι αναγκαίες θέσεις προσωπικού και κατά κλάδους ειδικότητες για τη λειτουργία των δημόσιων Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Δίνει ισχυρό πλεονέκτημα στους υποψήφιους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)
 • Μοριοδοτείται σε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ – ΓΓΔΒΜ (δομές ΙΕΚ και ΣΔΕ) καθώς και άλλες κρατικές προσκλήσεις
 • Δύναται να μοριοδοτηθεί σε οποιεσδήποτε μελλοντικές προκηρύξεις προσλήψεων εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών, οι οποίες απαιτούν την απόδειξη του αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου

Tο πρόγραμμα απευθύνεται

Σε όσους θέλουν να αποκτήσουν αυξημένα προσόντα για επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων τυπικής εκπαίδευσης, μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, ιδιωτικούς φορείς Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ), μητρώα Κοινωνικών Εταίρων)


 • Κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ατόμων που προέρχονται από ποικίλα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
 • Σε σπουδαστές και φοιτητές
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Σε όσους επιθυμούν τη δυναμική τους ένταξη σε προσφυγικές δομές και «Κέντρα φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο»
 • Υποψήφιους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)
 • Σε εκπαιδευτές Ενηλίκων
 • Σε εργαζόμενους σε δομές Δια Βίου Μάθησης
 • Σχολικούς Συμβούλους
 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Νηπιαγωγούς, Νηπιοβρεφοκόμους
 • Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
 • Ψυχολόγους
 • Κοινωνιολόγους και Κοινωνικούς Λειτουργούς
 • Δικηγόρους
 • Αποφοίτους ΙΕΚ Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, και Προσχολικής Αγωγής
 • Αποσπασμένους εκπαιδευτικούς στο εξωτερικό
 • Eκπαιδευτικούς σε Διαπολιτισμικά Σχολεία και Σχολεία Ειδικής Αγωγής
 • Διερμηνείς

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να διαθέτουν γνώσεις και ικανότητες στην:

 • Απόκτηση βασικών γνώσεων των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Προώθηση της Διαπολιτισμικής συνειδητότητας και των αρχών της Διαπολιτισμικότητας
 • Απόκτηση επαγγελματικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς προσανατολισμένης στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων, αναγκών και προβλημάτων των μεταναστών μαθητών και ενηλίκων
 • Προώθηση της αρμονικής συνύπαρξης με την κοινωνία υποδοχής και την επιτυχή αντιμετώπιση στερεοτυπικών συμπεριφορών και στάσεων
 • Ενίσχυση των γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαχείριση πολυπολιτισμικών μαθητών / καταρτιζομένων με την αξιοποίηση αποτελεσματικών μεθόδων προσέγγισης της διδασκαλίας
 • Βελτίωση των προτύπων συμπεριφοράς στη μάθηση έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η συνεχής παρακολούθηση του μαθήματος-Σεβασμός στους άλλους συμμετέχοντες στο μάθημα
 • Συνεργατική μάθηση → Μαθαίνοντας μαζί → Βοηθώντας και υποστηρίζοντας ο ένας τον άλλον
 • Προώθηση της αυτονομίας- Κατάργηση των διακρίσεων/ ίσες ευκαιρίες για επιτυχία
 • Υποστήριξη Μαθητών από Διαφοροποιημένα Πολιτισμικά Περιβάλλοντα στο Σχολείο
 • Διαχείριση μεθόδων σύνδεσης σχολείου-οικογένειας → ενίσχυση της τακτικής συμμετοχής ως απαίτηση της οικογένειας
Σε επίπεδο ΓΝΩΣΕΩΝ

 • Να γνωρίζουν τα κείμενα προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • Να αναγνωρίζουν το πλέγμα των κανόνων του ελληνικού δικαίου σε θέματα άμεσης, έμμεσης και αντίστροφης διάκρισης
 • Να περιγράφουν τι χαρακτηρίζει τους ανθρώπους με προκατάληψη
 • Να γνωρίζουν τις κύριες προσεγγίσεις-μοντέλα για τη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας στην τάξη
 • Να περιγράφουν τη σημερινή κατάσταση στο σημερινό πολυπολιτισμικό σχολείο
 • Να προσδιορίζουν τους φορείς της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο νέο σχολείο
 • Να παραθέτουν τα χαρακτηριστικά της σημερινής τάξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 • Να προσδιορίζουν το ρόλο του σχολείου στη διδακτική διαδικασία της διαπολιτισμικότητας, καθώς η σχολική φοίτηση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα πρόσκτησης της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας υποδοχής
 • Να κατανοούν τους διαφορετικούς ρόλους που έχει να επιτελέσει ο εκπαιδευτικός στην άσκηση του επαγγέλματός του σε ένα διαπολιτισμικό σχολείο στο οποίο οι μαθητές θα χαρακτηρίζονται από διαφορετικές φυλετικές, πολιτισμικές ή γλωσσικές ιδιαιτερότητες
 • Να αναδεικνύουν τρόπους αποτύπωσης της διαπολιτισμικής ικανότητας του διαπολιτισμικού εκπαιδευτή
Σε επίπεδο ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 • Να αξιολογούν τις ανάγκες των μαθητών με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και να σχεδιάζουν προγράμματα παρέμβασης
 • Να προσδιορίζουν τις προϋποθέσεις οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της προκατάληψης
 • Να τροποποιούν εκπαιδευτικό υλικό που ευνοεί την ενεργό ένταξη όλων των μαθητών, ανεξάρτητα από χαρακτηριστικά που τους διαφοροποιούν
 • Να διαχειρίζονται πολιτικές για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και των κρουσμάτων κακής συμπεριφοράς
Σε επίπεδο ΣΤΑΣΕΩΝ και ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

 • Να εφαρμόζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στην εκπαίδευση
 • Να διαμορφώνουν παράγοντες οι οποίοι συμβάλλουν στην ενίσχυση της επίδοσης των παιδιών μεταναστευτικής προέλευσης
 • Να προσδιορίζουν τρόπους εκμάθησης και ενίσχυσης των γλωσσών καταγωγής στη σχολική πράξη
 • Να αξιοποιούν διαπολιτισμικές δραστηριότητες του εκπαιδευτικού υλικού
 • Να χρησιμοποιούν την εικαστική αγωγή στο πλαίσιο μετασχηματισμού των εκπαιδευτικών διεργασιών
 • Να στηρίζουν μαθητές από διαφορετικά περιβάλλοντα και σε ώρες εκτός σχολείου
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Ανθρώπινα δικαιώματα
 • Πολυπολιτισμικότητα
 • Μοντέλα εκπαιδευτικής προσέγγισης της πολυπολιτισμικότητας
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση: προσδιορίζοντας το τοπίο
 • Διαπολιτισμική εκπαίδευση και εκπαιδευτική πολίτικη: θεωρητικές προτάσεις
 • Η επικοινωνία στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών ικανοτήτων
 • Ο ρόλος του σχολείου & του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Οι γλώσσες καταγωγής ως μέρος της διαπολιτισμικής προσέγγισης στην εκπαίδευση
 • Ποιότητα και ισότητα στην εκπαίδευση: ενισχύοντας το μορφωτικό επίπεδο των νεοαφιχθέντων προσφύγων παιδιών
 • Η διδασκαλία των γλωσσών καταγωγής στο σχολείο
 • Σχολείο και οικογένεια αλλοδαπών-πρακτικές επικοινωνίας
 • Καλές πρακτικές ένταξης και μάθησης
 • Αξιολόγηση
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη μέθοδο e-learning (ασύγχρονη τηλεκατάρτιση), η οποία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού
 • Eκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος
 • Συμπλήρωση ερωτηματολογίου ανά θεματική ενότητα ως ανατροφοδότηση της απόκτησης των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού υλικού

Με τα επιπλέον μόρια που εξασφαλίζει ο εκπαιδευτής με την ολοκλήρωση του προγράμματος προηγείται έναντι άλλων στις λίστες κατάταξης και κερδίζει περισσότερες ώρες απασχόλησης.

Στην αρχική τιμή κόστους 650€ ευρώ δίνεται έκπτωση 30% σε αποφοίτους Λυκείου και ανέργους

40% σε όλους τους Καταρτιζόμενους που έχουν συμμετάσχει σε προηγούμενα Σεμινάρια της MASTER.

Επιπλέον εκπτωτικά πακέτα δίδονται σε υποαπασχολούμενους, το προσωπικό που εργάζεται στον όμιλο MASTER, σε περιπτώσεις πολλαπλών εγγραφών και σε συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Πληροφορίες : 2106858760 (εσωτ 147), email : master100@masterkek.gr

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.