εσπα e-learning


Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα εναρμονίζονται πλήρως με τις οδηγίες - απαιτήσεις του ΝΟΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4314 ΦΕΚ Α΄265/23.12.2014

Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020

Η MASTER Κε.Δι.Βι.Μ.2 με κωδικό πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101073 υλοποιεί προγράμματα εξειδικευμένης εκπαίδευσης με τίτλο:

 1. ΕΣΠΑ: Η διαδρομή Εξειδίκευσης, Ωρίμανσης, Υλοποίησης & Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων | Διάρκεια: 28 ώρες
 2. ΕΣΠΑ: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός | Διάρκεια: 16 ώρες

Μέθοδος υλοποίησης

Τα σεμινάρια πραγματοποιούνται είτε στις πιστοποιημένες δομές του φορέα είτε στο χώρο της επιχείρησης με φυσική παρουσία ή με Ε-Learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) βελτιώνοντας τις συνθήκες εκπαίδευσης (μειώνοντας χρόνο και έξοδα).

Τα σεμινάρια μπορούν να επιδοτηθούν και μέσω πόρων ΛΑΕΚ 0,24

Σκοπός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Σκοπός των Προγραμμάτων είναι η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων για τον αποτελεσματικό συντονισμό υποβολής των κατάλληλων προτάσεων χρηματοδότησης από τα Προγράμματα ΕΣΠΑ, σύμφωνα με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό μίας επιχείρησης.

 • Κατανόηση του στρατηγικού σχεδίου ΕΣΠΑ
 • Πλαίσιο Σχεδιασμού
 • Βασικά μεγέθη ΕΣΠΑ 2014-2020
 • Στοχοθεσία και Αρχιτεκτονική
 • Διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου για Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΠ)
 • Έρευνα και καινοτομία στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020
 • Στρατηγικές Έξυπνης Εξειδίκευσης, ποιοι και πώς χρηματοδοτούνται

Σκοπός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

ΕΣΠΑ: Η διαδρομή Εξειδίκευσης, Ωρίμανσης, Υλοποίησης & Παρακολούθησης Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη συμβουλευτική υποστήριξη υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης, με τον επιχειρηματικό σχεδιασμό και τον αποτελεσματικό συντονισμό των ενεργειών
 • Εκπαιδευτές και Εργαζομένους στους τομείς συμβουλευτικής υποστήριξης
 • Φοιτητές ή Αποφοίτους Ανωτέρων ή Ανωτάτων Σχολών

Περιλαμβάνει τις ενότητες:


ΕΣΠΑ: Η διαδρομή εξειδίκευσης, ωρίμανσης, υλοποίησης & παρακολούθησης συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Διάρκεια 28 ώρες

 • ΕΣΠΑ – Στρατηγικό Σχέδιο-Γενική παρουσίαση
 • Αρχιτεκτονική Δομή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ΕΣΠΑ
 • Επιχειρησιακά προγράμματα
 • Διαχειριστικές Αρχές Τομεακών και Περιφερειακών ΕΠ
 • Κανονιστικό πλαίσιο ΕΣΠΑ
 • Θεματικές συγκεντρώσεις ΕΤΠΑ & ΕΚΤ
 • Διαχείριση ΕΣΠΑ
  • Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ)
  • Πλαίσιο σχεδιασμού, κατηγορίες Περιφερειών, στόχοι πολιτικής και αρχές παρέμβασης
 • Επενδυτικές προτεραιότητες
 • Τομεακά ΕΠ (Επτά -7- Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα)
 • Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
 • Περιφερειακά προγράμματα
 • Θεματικοί Στόχοι
 • Πλαίσιο σχεδιασμού (εκ των προτέρων αιρεσιμότητες)
 • Στόχοι, αποτελέσματα, εκροές
 • Προτεραιοποίηση και ωρίμανση έργων –σύνδεση με θεματικούς στόχους
 • Αναφορά στο ΕΣΠΑ
 • Εκτενή παραδείγματα
 • Πρακτικές εφαρμογές
 • Αξιοποιώντας το ΕΣΠΑ 2014 - 2020 : Προτάσεις βέλτιστης στόχευσης και διαχείρισης-Ποιοι και πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν

ΚΟΣΤΟΣ: 680€

Δίνεται Έκπτωση 30% σε:

 • Φοιτητές
 • Ανέργους
 • Ομαδικές Εγγραφές (3 θέσεις και άνω)

ΕΣΠΑ: Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός

Απευθύνεται σε:

 • Υπευθύνους Διακηρύξεων, Διαγωνισμών & Συμβάσεων Δημοσίου
 • Στελέχη Τμημάτων Προμηθειών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Οικονομικών Υπηρεσιών κλπ
 • Εργαζόμενους σε Διευθύνσεις - Τμήματα - Γραφεία Δαπανών, Συμβάσεων και Διαγωνισμών των επιχειρήσεων
 • Φορείς Δημοσίου (ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΑΕ Δημοσίου, ΔΕΚΟ κτλ)

Περιλαμβάνει τις ενότητες:

 • Διερεύνηση δυνατοτήτων επιδότησης επενδυτικών σχεδίων
 • Σχεδιασμός και κατάρτιση φακέλου
 • Παρακολούθηση και καθοδήγηση έως την υλοποίηση
 • Πρακτικές εφαρμογές- προβλήματα προς επίλυση

ΚΟΣΤΟΣ: 380€

Δίνεται Έκπτωση 30% σε:

 • Στελέχη με αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε τομείς συμβουλευτικής υποστήριξη
 • Ανέργους
 • Ομαδικές Εγγραφές (3 θέσεις και άνω)

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.