Θεσμός e-learning


Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με κωδικό πιστοποίησης Ε11101073

Υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης με τίτλο :

«Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ»


Διάρκεια: 200 ΩΡΕΣ: 3 ΜΗΝΕΣ

με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning)

η οποία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπόνηση εργασιών σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των αρχών και των διαδικασιών της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιπλέον, η απόκτηση δεξιοτήτων εκ μέρους των εκπαιδευόμενων στο να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας.

Κόστος προγράμματος: 400 ευρώ

Στην αρχική τιμή κόστους 400€ ευρώ δίνεται έκπτωση 30% σε όλους τους Καταρτιζόμενους που έχουν συμμετάσχει και σε άλλα σεμινάρια της MASTER

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες:

Επιπλέον εκπτωτικά πακέτα δίδονται σε ανέργους, υποαπασχολούμενους, το προσωπικό που εργάζεται στον όμιλο MASTER, σε περιπτώσεις πολλαπλών εγγραφών και σε συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς

Tο πρόγραμμα απευθύνεται:
 • Σε όσους εργάζονται σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και κατάρτισης
 • Σε εκπαιδευτές που διεκδικούν ενισχυμένη μοριοδότηση στις προκηρύξεις για απασχόληση σε δομές κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ)
 • Σε διευθυντές / Υποδιευθυντές στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)
 • Σε εκπαιδευτικούς, μονίμους & ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Δ.Ι.Ε.Κ., Δ.Ι.Ε.Κ. Ειδικής Αγωγής & Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
 • Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Διαχείρισης Καριέρας, ή/και ως Στελέχη στο Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Επιχειρήσεων και Πολυεθνικών Εταιρειών
 • Σε τελειόφοιτους ή απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • Σε όσους εργάζονται σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων και κατάρτισης
 • Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Σε Στελέχη της Διοίκησης στους τομείς της εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης
 • Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον θεσμό των Δομών Δια Βίου Μάθησης
Λόγοι παρακολούθησης

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες:

 • Προσδίδει κύρος και συγκριτικό πλεονέκτημα εξειδίκευσης για απασχόληση σε ιδιωτικά Κέντρα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, σε ΙΕΚ και σε Φροντιστήρια
 • Ένταξη στα μητρώα των κοινωνικών εταίρων: ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ, σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους
 • Στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εξασφαλίζει τη μέγιστη μοριοδότηση στο πεδίο « Ο θεσμός Επαγγελματικής Κατάρτισης»
 • Επιπλέον δίνει σημαντική μοριοδότηση στις προκηρυσσόμενες θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών
 • Ο καταρτιζόμενος βελτιώνεται επαγγελματικά και προσωπικά

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

Α) Σε επίπεδο γνώσεων
 • Τη διαφοροποίηση των εννοιών της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
 • Να διασαφηνίζουν τις έννοιες και τους όρους που αφορούν το θεσμικό πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Να περιγράφουν και συγκρίνουν το σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
 • Να συσχετίζουν το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης με την απασχόληση και την αγορά εργασίας
 • Να γνωρίζουν θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όπως σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
 • Να περιγράφουν τα γνωρίσματα του σύγχρονου εκπαιδευτή κατάρτισης

Β) Σε επίπεδο δεξιοτήτων και ικανοτήτων

 • Να ταξινομούν τους φορείς επιμόρφωσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Να ταξινομούν τους φορείς επιμόρφωσης στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Να γνωρίζουν τρόπους για την αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικών ενεργητικής μάθησης και τρόπους επίτευξης ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευομένων
 • Να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενους και να διαχειρίζονται τις ομάδες καταρτιζομένων κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων
 • Να γνωρίζουν τις τυπικές και ουσιαστικές απαιτήσεις που έχει η εργασία του εκπαιδευτή και του εκπαιδευτικού στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Να αναγνωρίζουν το θεσμό της μαθητείας και να εφαρμόζουν καλές πρακτικής άσκησης στην κατάρτιση
Σε επίπεδο ΣΤΑΣΕΩΝ και ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

 • Να υιοθετούν θετική στάση προς την επαγγελματική κατάρτιση
 • Να ενθαρρύνονται για να συμμετέχουν στην αγορά εργασίας του δικτύου κατάρτισης
 • Να αμφισβητούν τα στερεότυπα που συνδέονται με την επαγγελματική κατάρτιση και να μην τα αποδέχονται

Διάθρωση προγράμματος

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ


Α. Κατάρτιση, Απασχόληση και Οικονομία

 • Δια Βίου Μάθηση: Δια Βίου Μάθηση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Απασχόληση και Οικονομία
 • Εκπαίδευση Κατάρτιση Ενηλίκων: Χθες Σήμερα Αύριο: Έννοιες-Φορείς Και Θεσμικό Πλαίσιο
 • Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση
 • Ποιότητα Στην Αρχική Επαγγελματική Εκπαίδευση
 • Διερεύνηση, καταγραφή και αποτύπωση της Ευρωπαϊκής Διάστασης της επιμόρφωσης σε σχέση με την Ελληνική Πραγματικότητα
 • Εθνικές Μεταρρυθμίσεις Στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Και Κατάρτιση 2017-2018
 • Δυικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης- Η Γερμανική Αφήγηση Για Τη Σύνδεση Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Στρατηγικό πλαίσιο για τον ανασχεδιασμό των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
 • CEDEFOP Επαγγελματική Εκπαίδευση Και Κατάρτιση 2014
 • Εθνικά Συστήματα προσόντων και πλαίσιο Δια Βίου Μάθησης

Β. ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Η λειτουργία των Δομών Δια Βίου Μάθησης
 • Διερεύνηση αναγκών εκπαίδευσης και επιπτώσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μικρές επιχειρήσεις
 • Θεωρίες Μάθησης στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων-Αποτελεσματική Μάθηση
 • Δυναμική Ομάδας- Διαχείριση ομάδων
 • Εκπαίδευση και Υποστήριξη Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων
 • Ενεργητικές Εκπαιδευτικές τεχνικές στην Εκπαίδευση/Κατάρτιση Ενηλίκων
 • Επαγγελματικός προσανατολισμός και συμβουλευτική

Γ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 • Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην Επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση
 • Δραστηριότητες σχεδιασμού προγράμματος κατάρτισης

Δ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Ο ρόλος του εκπαιδευτή στην Επαγγελματική εκπαίδευση και Κατάρτιση

Με τα επιπλέον μόρια που εξασφαλίζει ο εκπαιδευτής με την ολοκλήρωση του προγράμματος προηγείται έναντι άλλων στις λίστες κατάταξης και κερδίζει περισσότερες ώρες απασχόλησης.


Πληροφορίες : Σπανέα Σταυρούλα τηλέφωνο 2106858760 (εσωτ 112), email : master100@masterkek.gr

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.